Водещи тенденции в управлението на складове

Начало > Автоматизация > Тенденции > Специален брой: Пакетиране и складова техника > 05.07.2021

  • Внедряването на мобилни роботи като алтернатива на традиционните транспортни линии и конвейери е иновация с фундаментално значение за бранша

  • RFID системите в комбинация с маневреността на дроновете могат да оптимизират използваемото пространство в склада, като значително увеличат височината, до която се разполагат складови единици за съхранение

  • Големите обеми данни и обработката им стават възможни благодарение на интелигентните сензорни технологии от ново поколение, които намират приложение не само в производствените бази на индустриалните предприятия, но и в складовите им стопанства

 

 

Последните иновации в областта на складовата логистика и автоматизация, дигиталните и роботизираните решения трансформират модерните складове от конвенционални физически обекти в свързани и интелигентно функциониращи екосистеми. В ерата на глобалните комуникации, електронния бизнес и онлайн пазаруването веригата на доставките е по-комплексна от всякога, а големите компании все по-често създават и поддържат складове и дистрибуционни центрове в различни и отдалечени географски локации. Оказва се, че са налице множество проблеми и предизвикателства пред ефективното управление на съвременните складови стопанства, които обаче намират общо решение – автоматизацията. С помощта на визионерски технологични концепции като IoT, Big Data, изкуствен интелект, мобилни роботи, специализиран софтуер за складов мениджмънт и т. н. фасилити мениджърите в сферата на складовата дейност и логистиката успяват не само да останат в крак с динамиката на веригата на доставките, но и да си осигурят редица конкурентни предимства. Сред тях са подобрена ефективност, сигурност и безопасност, по-бърза и прецизна обработка на поръчките, по-голям капацитет. В допълнение автоматизирането на оперативни дейности като пакетиране, сортиране и проследяване позволява освобождаването на интелектуална сила и пренасочването й към по-критични задачи от тактически и стратегически характер.

 

Повишаване степента на автоматизация

От навлизането на първите средства за автоматизация в складовата дейност та чак до днес мениджърите трескаво търсят потенциал за допълнително автоматизиране на процесите с цел по-бърза, ефективна и надеждна работа. И макар човекът все още да е незаменим в изпълнението на дадени задачи, извършването на тежки и повторяеми дейности за прекалено дълъг период от време може да създаде сериозни здравословни рискове и да влоши цялостните резултати. Основните фактори в полза на автоматизираните системи са гарантирана безопасност за персонала, икономия на разходи за труд, по-висока скорост и прецизност, както и по-устойчиво качество на работата в дългосрочен план.

Пазарът предлага множество различни по функция, мащаб, цена и ефективност решения за управление на складове. Ролята на мениджмънта тук е внимателно да анализира потребностите, да идентифицира проблемите и потенциалните решения и да инвестира в най-подходящата конфигурация от продукти. С цел максимална надеждност и централизирано управление производителите предлагат и цялостни интегрирани платформи, обединяващи всички необходими за конкретния склад функционални модули. Наред с продукти с по-ограничен обхват като мобилните работни станции, HMI терминалите, носимите устройства с виртуална и добавена реалност, системите с гласова и жестова активация и интелигентните контейнери, логистичните компании все по-често инвестират в по-мащабни технологии за драстично повишаване степента на автономност на складовете като мобилни роботи, автоматизирани системи за съхранение и извличане (ASRS), ERP софтуер за ресурсно планиране, както и такъв за складов мениджмънт (WMS). Благодарение на WMS платформите е възможно значителното оптимизиране на ключови задачи като инвентаризация, маршрутизиране на единични и колективни поръчки и т. н.

 

Софтуер за управление на складове (WMS)

Специализираните софтуерни пакети за складов мениджмънт са проектирани за стриктно управление на ежедневните дейности в складови, логистични и дистрибуционни центрове и обикновено включват богато разнообразие от инструменти и функционални модули. Част от тях са посветени на средствата за контрол на инвентара, други – на проследяването, ръчното и автоматизирано изпълнение на поръчки, трети – на подготвителните операции за финализиране на доставките.

WMS системите стимулират холистичен и централизиран подход към управлението на складовите стопанства. Дейности, които попадат в потенциалните за автоматизиране категории, са планирането, организирането, насочването и контролът по оползотворяване на наличните ресурси, управлението на материалните потоци, както и на персонала. Най-съвременните продукти в сегмента предлагат възможности за мониторинг и диагностика в реално време, в исторически и дори в прогнозен план на всички интегрирани складови процеси и операции – от момента на постъпване на даден обект в склада до неговото напускане. Сред най-отчетливите ползи от дигитализирането на складовата и логистичната дейност чрез внедряването на специализирано софтуерно решение за управление са значителното повишаване на ефективността, елиминирането на човешките грешки и въвеждането на безхартиена администрация на бизнеса.

 

Водещи технологични тенденции

Водеща тенденция в технологичното развитие на съвременната складова и логистична дейност са облачно базираните платформи за управление, които осигуряват висока ефективност без нужда от големи капиталовложения накуп в собствен софтуер и хардуер за обезпечаване на надеждната му работа (памети за съхранение, сървъри, системи за охлаждане и т.н.) Виртуалните центрове за данни, с които оперират облачните системи, разтоварват мениджърите на складови стопанства от ангажимента да поддържат физически архитектури, обречени на амортизация, както и да инвестират допълнително в средства за киберзащита. Всички тези “екстри” са отговорност на доставчика на облачната услуга, а за клиента обикновено остава само заплащането на абонаментен план.

Чрез генерирането на интегрирани и централизирани бази данни с информация за работата на складовото оборудване логистичните компании могат да получават достъп до исторически тенденции и да ги анализират, да идентифицират потенциални проблеми и решения, да оптимизират локализирането на складовите единици, да осъществяват детайлен мониторинг на дейностите в реално време и да сведат до минимум грешките при обработка на поръчки.

Според миналогодишното издание на електронния научен и практически журнал “Интелектуализация на логистиката и управлението на веригите за доставка”, водещите технологични тенденции в сегмента включват: роботика (складови роботи и манипулатори, палетизатори, сортиращи системи, мобилни роботи и т. н.), IoT, Big Data, електронен обмен на данни (EDI), дронове и др.

 

Роботи и дронове

Роботите са сред най-често срещаните в съвременните логистични центрове средства за автоматизация. Те заместват хората в изпълнението на тежки, опасни и повторяеми дейности, елиминират фактора на човешката грешка, минимизират инцидентите и рисковете за персонала. В допълнение роботизираните системи осигуряват по-ефективна, бърза, прецизна и рентабилна работа в сравнение с човека и могат да работят в непрекъснат режим, дори и без намеса на оператор.

Освен самонасочващите се автономни превозни средства (AGV) в модерните складови и логистични центрове намират приложение още автономни мобилни роботи, роботизирани високоповдигачи и т. н. С напредъка при навигационните технологии и функционалността на роботизираните системи все повече компании инвестират в такива решения за разнообразни задачи. Сред тях са товаро-разтоварни дейности, складов транспорт, опаковане, палетизиране и депалетизиране, сортиране, инвентаризация и др.

Внедряването на мобилни роботи като алтернатива на традиционните транспортни линии и конвейери е иновация с фундаментално значение за бранша. И макар първичните функции на роботите от този тип да са почистване на пода и просто локализиране на складови единици, съвременните модели разполагат с възможности самостоятелно да проследят и изпълнят дадена поръчка, включително да намерят, натоварят, доставят и разтоварят съответния пакет, кашон или друг складов контейнер в желаната крайна точка.

Възможностите за автономно събиране на данни за материалните потоци и движението на складовите единици са изключително ценни по отношение реализацията на концепцията за дигитална трансформация на бизнеса. Интегрирането на роботите с оперативни системи като платформите за складов мениджмънт например позволява стриктна синхронизация между физическото изпълнение на задачите и цифровите двойници на материалните активи, заложени в софтуера.

Дроновете са друга иновативна технология, която набира все по-голяма популярност в съвременните складове. По своята същност това са безпилотни летателни средства, които могат да бъдат използвани в логистичните центрове за достъп до контейнери и складови единици, разположени на голяма височина. Сред дейностите, в които тези системи биха могли наистина да “блеснат”, е инвентаризацията, която иначе е тромав и времеемък процес.

Все повече производители на решения за складова автоматизация налагат разработки, съчетаващи дроновете с технологии за радиочестотна идентификация. RFID системите в комбинация с маневреността на дроновете могат да оптимизират използваемото пространство в склада, като значително увеличат височината, до която се разполагат складови единици за съхранение. Използването на безпилотни летателни средства елиминира необходимостта от сваляне на палети от големи височини, привличането на допълнителен персонал за изпълняваните от дрона задачи и т. н.

 

IоТ, Big Data и BAS платформи

Internet of Things опосредства установяването и поддържането на комуникация между отделните складови и ръководни звена на една компания, както и управлението на бизнес процесите в складовете. Същевременно с възможностите на IoT лесно се постига оптимизация на ефективността, енергийните разходи, проследимостта на продуктите, материалите и ресурсите, клиентското обслужване, ефикасността на складовото оборудване, мониторинга, безопасността и др. Други ключови функции на технологията в складовите стопанства са: процесно управление в реално време, гарантиране на надеждност, сигурност и безопасност, реализация на успешни бизнес модели, минимизиране на рисковете във връзка с непредвидени обстоятелства и т. н.

Сред технологичните императиви, характерни за почти всяко индустриално приложение в ерата на четвъртата индустриална революция, са още решенията за обработка на големи обеми данни (Big Data). Те отговарят за ефективната обработка на структурирани и неструктурирани гигантски масиви от аналитични данни от различни източници, които постъпват в системата с висока скорост и се възползват от хоризонтално мащабируемите софтуерни инструменти за бъдещото си пълноценно приложение. Ефектите от внедряването на Big Data решения са свързани с: минимизиране на човешкото участие във вземането на решения от страна на складовите системи, непрекъснато самообучение с цел оптимизация на бизнес процесите, анализ на резултатите от обработката на данни и внасянето на необходимите корекции (прогнозни колебания в търсенето, сезонни кампании, процесна адаптация в складовото стопанство и т. н.)

Големите обеми данни и обработката им стават възможни благодарение на интелигентните сензорни технологии от ново поколение, които намират приложение не само в производствените бази на индустриалните предприятия, но и в складовите им стопанства.

Още една водеща приложна област са системите за сградна автоматизация (BAS), които също функционират на базата на събрана от сензорите информация и могат да осъществяват гъвкав и адаптивен контрол спрямо моментните потребности на различни сградни услуги като осветление, ОВК, системи за сигурност, пожарна безопасност, контрол на достъпа и т. н. Данните от отделните сградни услуги, събрани чрез IoT, могат да бъдат колективно обработвани и анализирани с цел да се извлече максимална бизнес стойност от тях. Ако складът например работи при специален нискотемпературен режим за съхранението на сурови зеленчуци, платформата за сграден мениджмънт може да бъде използвана за мониторинг на температурните условия посредством интелигентни сензори. При отклонение от допустимите нива платформата разполага с функции за уведомяване на потребителя посредством директно известие или чрез връзка със системата за складов мениджмънт.

Друга интересна тенденция са т. нар. многоетажни складови системи, при които са налице по-ниски оперативни разходи и възможности за значително съкращаване на времената за изпълнение на поръчки. Складовете от типа са базирани на високотехнологична инфраструктура и също притежават значителен потенциал за автоматизация.

Сред популярните тенденции, които дефинират моментното развитие на складовите решения, са и технологиите за симулация. Проектирани обикновено за големи клиенти с мащабни логистични процеси, платформите за виртуална симулация на складови дейности са ефективно решение за управление, при което множество негативни ефекти от реалната среда могат да бъдат управлявани и елиминирани. Посредством създаването на виртуален модел на складовата топология и протичащите в нея дейности, фасилити мениджърите могат лесно да пресъздадат динамиката на процеса по изпълнение на дадена поръчка, да прегледат и идентифицират най-бързите и ефективни стратегии, да открият множество потенциални проблеми и да ги отстранят, без да се налага да правят скъпи реални корекции във физическата складова инфраструктура.

 

Технологии за повишаване на безопасността

В съвременните складови стопанства е от критична важност осигуряването на безопасността както на персонала, така и на материалните активи. Налице са специфични рискове, свързани с ергономията на работното място, тежкото работещо индустриално оборудване, високите складови конструкции – рафтове и стелажи, на които се съхраняват складовите единици и т. н. За да се гарантират безопасни условия на труд, е необходимо да се провеждат регулярни инструктажи и обучения, а безпроблемната колаборация между човека и машината да се осигури чрез адекватна поддръжка на физическото оборудване, да се въведе например светлинна индикация за потенциални рискове, отворени врати, работещи машини и т. н.

Експертите препоръчват автоматизиране на най-рисковите за човека дейности с помощта на роботи, интелигентен софтуер и други налични на пазара решения, които в допълнение постигат и повишаване на ефективността.

Сред факторите, които се явяват своеобразен двигател на нарастващите инвестиции в складова автоматизация в глобален план през последната година, е COVID пандемията, която налага нови стандарти по отношение на хигиената и социалната дистанция. Все повече логистични компании залагат на т. нар. автоматизирани системи за съхранение и извличане (ASRS), при които е възможно не само ефективно изпълнение на санитарните предписания във връзка с пандемичната ситуация, но и до 85% по-гъвкаво и рентабилно оползотворяване на наличното физическо пространство в склада в сравнение с конвенционалните рафтове и стелажи. Въвеждането на подобно цялостно автоматизирано решение позволява в дългосрочен план да се реализират икономии, които да компенсират загубите от залежали и непотърсени стоки във връзка с пазарния срив и усложнената икономическа ситуация вследствие на глобалното разпространение на вируса.

 

Физическа и киберсигурност

Отчитайки факта, че съвременните складове са високоавтоматизирани и дигитализирани екосистеми, при които е налице комбинация от материални и информационни бизнес активи, въпросът за сигурността в тях е необходимо да бъде разглеждан на две нива – като комбинация от физическа неприкосновеност на обекта и киберзащита на цифровите системи. В стратегията за обезпечаване на физическата сигурност се използват традиционни решения като видеонаблюдение, платформи за контрол на достъпа, пожарна безопасност, алармени индикатори за проникване с взлом, както и периметрова охрана, които е препоръчително да бъдат интегрирани в единна платформа помежду си или заедно в системата за сграден мениджмънт. Важен елемент от стратегията са и т. нар. LOTO (Lockout/tagout) процедури.

Иновации като интелигентни инструменти за обработка на изображения и видеозаписи, алгоритми с изкуствен интелект, възможности за машинно обучение и умни сензори са сред технологичните решения, които спомагат за значително по-висока степен на сигурност в модерните складове. Функция на интелигентните видеокамери с машинно зрение и усъвършенствани опции за видеоанализ например е автоматичното разпознаване на оторизираните да влизат в обекта превозни средства на база информацията от регистрационните им табели.

Що се отнася до киберсигурността, от ключово значение е предотвратяването на хакерски атаки, кражба на клиентска или бизнес информация с чувствителен характер, корпоративен кибершпионаж, т. нар. отказ от услуги (DoS, denial of service), допускането на зловреден софтуер и вируси в системата и т. н.

За да се гарантира кибесигурността на един дигитален склад, от ключово значение е първо да се създаде протокол по този въпрос, описващ стриктно всички необходими за извършване процедури. Препоръчва се: ъпдейт на виртуалните системи, внедряване на антивирусен софтуер, специализирана платформа за мениджмънт на паролите и оторизирания достъп до дигиталните услуги и съдържание, създаване на резервни копия на базите данни и т. н. От съществена важност е още провеждането на регулярни одити с цел откриването на потенциално слаби зони по отношение на киберсигурността.

 


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: складови стопанства, логистични центрове, индустриална автоматизация, системи за сигурност, IoT, Industry 4.0, роботи, WMS, складов мениджмънтНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top