WMS - ключ за повишаване ефективността на складовото стопанство

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2019 • 05.03.2019

WMS - the key to improving warehouse efficiency | Инженеринг ревю, снимка 1

 

За ефикасното управление на средни и големи складови стопанства, освен добре планирана структура, са нужни прецизни работни процеси и оптимално организирани прием и експедиция на стоки. Такова управление се гарантира с използването на софтуерна система за складово управление (WMS).
Големи потоци от материали могат да бъдат оптимизирани и проследявани ефикасно и икономично чрез интелигентната ни система iFD WMS Lite, която осигурява лесно и прозрачно управление на всички процеси в реално време.

 

По-добра организация

WMS системата работи въз основа на точно зададена топология на склада, състояща се от области, зони и складови места. Самата задача по изобразяването на тази топология в системата и обозначаването на всички места с баркод етикети води до известна реорганизация и подобряване на структурата на складовото стопанство, както и до оптимизация на процесите в него.


Обособяват се различни зони, в които се складират бързо- и бавнооборотни продукти, а също така и зони с различни видове разфасовки на продуктите като единични опаковки, кашони, палети и др. Складирането в различни зони може да се извършва и по признак съвместимост на стоковите групи като напр. хранителни продукти, химикали и др.
Намирането на свободни места в подходяща зона за стоките от входящи пратки се извършва автоматично от WMS системата в зависимост от зададените критерии.

 

Прозрачен склад

Благодарение на регистрацията на всяко действие с помощта на мобилни терминали с баркод скенер или RFID приемник, WMS системата следи и протоколира движенията в склада и "знае" кое къде се намира и каква е неговата наличност. Но тя знае още много други важни неща – коя стока кога е получена, от коя партида е, какъв е срокът й на годност. Това предотвратява залежаването на стока и загубите от последващото й унищожение, тъй като системата изписва винаги по-рано получената или с по-кратък срок на годност стока.
Точният отчет на складовите наличности заедно със статистиката на продажбите дават възможност за по-прецизно управление на доставките и избягване на презапасяването със стока.
Още една важна информация, която може да се получи от WMS системата по всяко време, е степента на запълване на местата по зони.

 

Висока производителност

Автоматизацията на процеси като приемане, контрол и складиране на стока, изписване на стока, попълване на запасите, вътрешни премествания, инвентаризация и др. води не само до подобрена отчетност и намаляване на грешките, а и до повишаване на производителността на складовия персонал.
За особено трудоемкия процес на изписване iFD WMS Lite предлага специални организационни решения като паралелна обработка на няколко поръчки (Multi Order Picking), разделяне на изписването по зони с последваща консолидация и др., които допринасят за значително повишаване на производителността на този процес.
Част от iFD WMS Lite са и приложения с гласово (Pick by Voice) или светлинно (Pick by Light) управление, при които работникът е с две свободни ръце и поглед, освободен от екрана на мобилния терминал. Освен с повишена производителност тези методи на работа се отличават и с много по-висока прецизност на изпълнението.

 

Повишена мотивация

Паралелно с движенията на стоките WMS системата регистрира и всички действия на складовия персонал. Това предоставя възможност за оценка на производителността и точността на изпълнение на различни дейности на всеки един сътрудник, което, от своя страна, може да се използва за оптимално разпределение на задачите и стимулиране на персонала.
От психологическа гледна точка работата с модерна техника и технологии води до повишена мотивация и сигурност на персонала и подобряване на взаимодействието между екипите в склада.

 

По-ниски разходи

В крайна сметка всички гореописани ефекти от внедряването на WMS система водят както до намаляване на капитала, обвързан в складови наличности, така и до намаляване на самите разходи за работата на склада. При правилен подход на планиране и внедряване на такава система спестените средства могат да бъдат значителни и бързо да изплатят инвестицията.

 


  


ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД
1612 София, ул. Ами Буе 84
ет. 6, тел. 02 439 82 61
sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com

 

 


Вижте още от Автоматизация


Фирмени публикации на ИФД Инженеринг Джойнт Венчър

Top