РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонTDK-Lambda представя новите програмируеми лабораторни захранващи блокове от гамата Z+ Сред предимствата на новото предложение на TDK-Lambda са 33% по-компактни размери за изключителна гъвкавост при проектиране и 5 години гаранция. TDK-Lambda представи гамата програмируеми лабораторни захранващи блокове Z+ в два варианта: настолни и за 19" рак. Тези компактни захранващи блокове са създадени, за да отговорят на широка гама ATE и OEM приложения: тестване и измерване, полупроводников Burn-in, тест на компоненти, за захранване на лазерни диоди, нагреватели, RF-усилватели и електромагнити. Отличават се с висока ефективност, гъвкавост и надеждност. Първият продукт, който ви представяме, е Z+400 с изходна мощност от 400 W, напрежение на изхода 100 V DC и ток на изхода до 75 A. Гама-та Z+400 е с 33% по-компактни размери и с 40% по-ниско тегло от предишното поколение ZUP и от други конкурентни продукти на пазара. Тя предлага с 49% по-висока плътност на захран-ването. От началото на тази година модулите с мощност 200, 600 и 800 W със същите разме-ри вече са част от гамата Z+. Стандартните модели са с широчина едва 70 mm, като по този начин в 19” рак могат да се наредят един до друг до 6 модула. При настолния вариант захранвания се предлагат опции за изходни клеми на лицевия панел и за двоен корпус на захранването.Програмируемият захранващ блок Z+ има 2 по-тенциометъра на лицевия панел за тока и на-прежението на изхода и защита от пренапреже-ние, достъп до настройки на захранването като ниво, режим на пуск и параметри на дистанци-онно управление и мониторинг. На лицевия панел са разположени два дисплея за напрежение и ток с 4 символа, както и светодиоди за функциите/статуса на захранващия блок, бутони за състо-янието на изхода, включен/изключен изход, фино и грубо и други опции. Отворът за всмукване на въздух също е на лицевия панел, като изходът е на задния панел, за максимална гъвкавост на системата и плътност на захранването. Гамата Z+ предлага генератор за произволни функционални криви, който може да запамети до 6 предварително програмирани функции, кое-то я прави идеална за симулации в автомобило-строенето и приложенията с лазерна симулация. Захранванията Z+ също имат съкратено време за обработка на командите, последователност на изходите и два програмируеми щифта на из-ходите, което може да се използва например за управление на изолационни релета.Всички модели в гамата Z+400 могат да работят в режим постоянен ток или постоянно напреже-ние. С широка гама входове от 85 до 265 V АС, те включват активна корекция на фактора на мощността, вентилатори с променлива скорост и разширени функции за защита, включително избираемите от потребителя функции Safe-Start и Auto-Restart. С функцията за безопасен пуск захранващият блок се връща към последните използвани настройки след отпадане на захран-ването, но с прекъснат изход. В режим на авто-матичен рестарт, захранването се връща към нормална работа без намеса след прекъсване на захранването, като по този начин отговаря на типичните изисквания за употреба без надзор.Всички модели Z+400 имат вграден USB, RS232 и RS485 интерфейс. Със стандартен RS485 ин-терфейс между модулите може да се управля-ват последователно 31 захранвания на една и съща шина. Вграденото аналогово дистанционно управление и мониторинг се избират от потре-бителя от 0 - 5 V или 0 - 10 V. Други цифрови и изолирани аналогови интерфей-си се предлагат като опция: интерфейсът GPIB е съвместим с IEEE-488.2 SCPI и multi-drop (само един модул има нужда от IEEE интерфейс, кой-то може да подаде командите към други през RS485). Предлагат се също така LabView® и LabWindows® драйвъри. Опциите за изолирано аналогово управление и мониторинг включват или 0-5 V, или 0-10 V или 4-20 mA управляващи сиг-нали. Гамата разполага също така с LXI-C съвме-стим LAN интерфейс.С паралелното свързване на 6 идентични мо-дула може да се постигне система с по-висока мощност с активно разпределение на тока. При паралелно свързване, мастер модулът дава от-чет за общия изходен ток на системата, ко-ето означава, че 6 модула работят като един захранващ блок, което предлага повече възмож-ности на проектантите. До 2 модула могат да се свържат серийно, за да увеличат изходното напрежение или да осигурят двуполюсен изход.Захранванията Z+ имат CE маркировка в съот-ветствие с Директивата за ниско напрежение, проведените и излъчените емисии и съответ-стват на EN55022-B, FCC част-15-B, VCCI-B. Сер-тифицирана по стандартите UL/EN/IEC61010-1, гамата Z+ е проектирана да отговори на изис-кванията на UL/EN60950-1. Всички модели са с 5 години гаранция.

Top