Европейски оперативни програми

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2008

 

Част IV. Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

С настоящия материал продължаваме цикъла от статии, представящи европейските оперативни програми (ОП), регламентиращи възможностите за финансиране на дейности за подобряване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ в страната. Обект на публикацията е оперативна програма "Регионално развитие", в частта й, засягаща субсидирането на проекти за енергийна ефективност в периода 2007-2013 г.

Оперативна програма "Регионално развитие" е изготвена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно методология, прилагаща основните принципи на политиката за сближаване в ЕС. Докато другите оперативни програми се отнасят към целите и приоритетите за развитие, наблягайки върху националната политика и само частично отразяват регионалните характеристики на България, ролята на ОП "Регионално развитие" е да предложи набор от интегрирани мерки, които да допринесат за постигане на дългосрочните цели за развитие на държавата с отчитане на териториалните фактори на растежа. Някои от операциите ще бъдат изпълнени в партньорство и координация с различни секторни политики, докато други са обект изцяло на регионалната политика. Във всички случаи, предвидените действия ще са свързани с възможно най-широко участие на регионалните и местни власти и заинтересовани страни, се посочва в информация, публикувана на Интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Общи цели на програмата

Обща цел на Оперативната програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. е подобряване на качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Формулираните специфични цели на програмата включват изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, с цел увеличаване на възможностите за благоденствие и развитие; осигуряване на по-добър достъп до пътни и енергийни мрежи за изостаналите райони; повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност; мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие.

Стратегия за развитие и приоритетни оси

Стратегията на оперативна програма "Регионално развитие" включва повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на регионите и общините и намаляване на различията между тях. Целта се осъществява посредством подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, екологичната и културна среда на градските райони и достъпността на селските райони по отношение на пътните, информационните и комуникационни, както и енергийни мрежи. Стратегията ще бъде изпълнена чрез пет приоритетни оси - устойчиво и интегрирано градско развитие; регионална и местна достъпност; устойчиво развитие на туризма; местно развитие, и сътрудничество и техническа помощ.

Проекти за подобряване на енергийната ефективност

Проекти за подобряване на енергийната ефективност се предвижда да бъдат финансирани по приоритетни оси 1, 2 и 4. По приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" се отдава предимство на следните дейности: Обследвания и мерки за подобряване на енергийната ефективност в сгради на публичните социални институции - училища, университети, библиотеки, болници, спортни зали и т.н.; Обследвания и мерки за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни блокове в съответствие с Директива 2002/91 на ЕС; Енергийно ефективно улично осветление и Системи за контрол и управление на градския трафик и модернизация на обществения транспорт, включително на транспортния парк.

Всички обновявания и реконструкции на сградите ще имат за цел подобряване на енергийната ефективност, в съответствие с Директива 2002/91/ЕС. Ще се взема предвид използването на възобновяеми енергийни източници, а в случаите, когато се използва централно отопление, енергийната ефективност ще се разглежда и във връзка с топлоподаването. В обсега на предвидените дейности по-голямо внимание ще се обръща на икономията на енергия, енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Нещо повече, степента на икономия на енергия, енергийната ефикасност и използването на възобновяеми енергийни източници ще бъде важен критерий при избора на проекти, се казва в текста на програмата.

Свързаните с тази приоритетна ос мерки за енергийна ефективност и действия за предотвратяване на наводнения, за борба с пожарите и подобряване на екологичното състояние на системата за обществен транспорт, ще съдействат за намаляване на емисиите на парникови газове и за постигане на целта на енергийната политика на Европа "Насърчаване на екологичната устойчивост и борба с промяната на климата".

Финансиране на проектите по приоритет 1

Дейностите по приоритет 1 ще се реализират чрез привличане на допълнителни финансови средства, използвайки инструмента за финансов инженеринг JESSICA. Инициативата JESSICA е насочена към публично-частните партньорства и други генериращи приход проекти, свързани с градското развитие и интегрираните планове за възстановяване и развитие на градските райони, с цел реинвестиране на средствата по програмата, вложени в подобни проекти.

Освен това, тази инициатива предлага предимството да се използва външен финансов и управленски опит на специализирани институции като Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и други международни финансови институции. Целта е да се насърчи успешното изпълнение от страна на бенефициентите посредством съчетаване на грантове със заеми и други финансови инструменти. JESSICA осигурява постоянно наличие на средства и се очаква да стимулира и насочи значителни по размер инвестиции в области, нуждаещи се от икономическо и социално сближаване, както и да ускори тяхното интегрирано развитие.

Развитие на битовата газификация
и използването на ВЕИ

Енергийноефективните дейности, включени в приоритетна ос 2 "Регионална и местна достъпност" на оперативната програма “Регионално развитие", включват разширяване на битовата газификация и използването на ВЕИ.

Специфичната цел на тези дейности е предоставянето на достъп до националната газоразпределителна мрежа или по възможност - до възобновяеми енергийни източници с цел повишаване на инвестиционната привлекателност и регионалната конкурентоспособност. Обосновката на набелязаните проекти за финансиране е направена на базата на анализи, поместени в текста на програмата.

Съществуват значителни регионални различия в достъпността до природен газ, гласи един от направените аналитични изводи. Докато в повечето европейски държави газоразпределителната мрежа обхваща над 80% от общините, в България са газоснабдени само 35 - 40 общини, което е едва 15% от общия брой на общините в страната. Под 1% от домакинствата са газифицирани, докато в европейските страни средното ниво е съответно над 50%. Съществуващата газоразпределителна мрежа създава значителни регионални различия и неравни възможности за конкурентност на регионите. Следователно, осигуряването на достъп до ефективни енергийни ресурси на производствата, домакинствата и обществените сгради в общините е важно условие за подобряване на бизнес средата, насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособността в тези региони.

Разширяване на газопреносната мрежа - приоритетна цел

Изграждането и развитието на газоразпределителна мрежа е пряко свързано с изпълнението на целите на енергийната политика на България и Европейския съюз, като повишаване сигурността на доставките; конкурентоспособност на европейските икономики, достъпна енергия, насърчаване на екологичната устойчивост и борбата с промяната на климата.

България изостава значително в изграждането на газоразпределителни мрежи и газификацията на домакинствата в сравнение не само с държавите от ЕС, но и съседните страни и тези от Югоизточна Европа. Недостигът на доставки на газ често се явява причина за намаляване на инвеститорския интерес и затруднява икономическото развитие на засегнатите райони. Отдалечеността на споменатите общини от наличните преносни мощности и необходимостта от големи инвестиции в изграждането на разпределителни отклонения са от причините, поради които тези райони не са включени в описа на обособените територии за разпределение на природен газ на територията на страната, твърдят от МРРБ. Следователно, изграждането и развитието на разпределителните мрежи е от решаващо значение за такива райони. Инвестициите в тази област ще създадат по-благоприятна и конкурентна бизнес среда и ще намалят консумацията на енергия не само в икономическия сектор, но и в домакинствата, подчертават от МРРБ.

Икономически ефекти от оползотворяване на ВЕИ

Използването на по-ефективни енергийни ресурси има значителни екологични и социални последици. Инвестициите в газификацията ще допринесат до значителни икономически ефекти, коментират от МРРБ. “Така например, местната икономика в новите газифицирани територии ще получи по-голям тласък в развитието си, в сравнение с по-слабо развитите райони. Ще се намалят разходите за отопление на общинските и обществените сгради (училища, болници, читалища и др.) с използване на природен газ и възобновяеми енергийни източници за отопление вместо електричество", съобщават от Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ). “Използването на природен газ и възобновяеми енергийни източници в жилищния и икономическия сектори ще допринесе за изпълнението на екологичните задължения и намаляване на емисиите от парниковите газове, съгласно ангажиментите по Протокола от Киото. Използваните понастоящем енергийни ресурси (нафта, въглища, дърва) имат лоши екологични показатели и замяната им с природен газ и възобновяеми енергийни източници ще има положително въздействие за намаляване на емисиите на CO2, SO2 и прах", допълват от АЕЕ.
Top