Европейски оперативни програми

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2008

 

Част I. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

С приемането на България в Европейския съюз влязоха в сила няколко оперативни програми, регламентиращи усвояването на средства от европейските структурни фондове. Отпусканите субсидии са предназначени за преодоляване на различията между българската и европейските икономики, подобряване на бизнес средата и развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. От този брой на списание Инженеринг ревю стартираме цикъл от статии, с които ще ви запознаем с различните оперативни програми и механизмите за финансиране на проекти, характерни за всяка от тях.

Програмата за развитие на конкурентността

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е една от седемте оперативни програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз. Програмата действа на територията на цялата страна без секторни и регионални ограничения за периода от 2007 до 2013 г. и ще бъде финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, както и от националния бюджет. “Съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика в Европейския съюз. Насочена е към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни, чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз”, се твърди в информация, публикувана на Интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетика. “Общата цел на ОП „Конкурентоспособност ”е развитие на динамична икономика, конкурентноспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда в България”, се посочва в текста на програмата.

Бюджетът й е 1162 млрд. евро

Програмата ще се реализира чрез целенасочена финансова подкрепа за българския бизнес, така че да успее да преодолее конкурентния натиск на общия пазар. Общият й бюджет за целия седемгодишен период е 1 162 млрд. евро, като приблизително 988 млн. от тях са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите близо 175 млн. евро са от националния бюджет.

От 15 октомври 2007 стартираха и процедурите за първите грантови схеми в рамките на програмата, по които бизнесът ще може да кандидатства с проекти за усвояване на средства.

Основните цели на оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” се очаква да бъдат постигнати чрез следните подпрограми:

l Подпрограма за предприемачество и иновации.

Подпрограмата обединява дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентоспособността и иновациите в индустрията. Насочена е основно към малките и средните предприятия (МСП) - от бързо развиващите се компании до семейните фирми, които представляват по-голяма част от предприятията в ЕС. Тя цели да улесни достъпа на развити и на новосъздадени МСП до финансиране и инвестиции. Дава достъп до информация на бизнеса относно функционирането и възможностите, които предлага вътрешният пазар, както и за влязло в сила или в процес на подготовка законодателство с цел по-лесно да се адаптират към промените. В тази връзка предоставянето на услуги на бизнеса играе особено важна роля. Подпрограмата подпомага обмена на добри практики между държавите членки с цел да създаде по-добра административна среда за бизнеса и иновациите.

l Подпрограма за подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии.

Тази подпрограма насърчава въвеждането и използването на информационни и комуникационни технологии, които са в основата на икономиката на знанието. Подпрограмата е част от стратегията на ЕК i2010: Европейско информационно общество и включва в себе си целите на програмите eTen, eContent и MODINIS.

l Подпрограма “Интелигентна енергия за Европа”.

Насърчава усилията за постигне на целите в областта на устойчивата енергетика. Тя подпомага подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, тяхното навлизане на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, нарастване на използването на възобновяеми източници на енергия. Както е известно, ЕС си е поставил за цел да повиши консумацията на възобновяемата енергия до 12 % до 2010 г. Основно значение се отдава на транспорта. Подпрограмата е наследник на програма "Интелигентна енергия за Европа" (2003-2006 г.).

Програмата е под координацията на МИЕ

Оперативната програма се разработва на принципа на социално-икономическото партньорство под координацията на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). Управляващ орган на Програмата е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕ. Управляващият орган на оперативната програма е институцията, отговорна за цялостното програмиране, управление, наблюдение, контрол и оценка на дейностите и приоритетите по програмата. Реалните функции по техническото изпълнение, мониторинг и отчитане на оперативната програма се извършва от Междинното звено, което за ОП "Конкурентоспособност" е Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

Правилното изпълнение на приоритетите по оперативната програма, определянето на критериите за кандидатстване и избор на проекти по ОП "Конкурентоспособност" се осъществява от Комитет за наблюдение, сформиран на база широко представителство, включващ участници от държавната и регионалната администрация, социално-икономическите партньори и наблюдатели от заинтересовани организации и институции.

Програмата е структурирана в четири тематични приоритетни области на въздействие, които ще бъдат обект на следващи публикации в сп. Инженеринг ревю.
Top