РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > ГемамексГемамекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГемамексРелета G2PE SSR OMRON пуска на пазара нова серия промишлени компактни SSR релета с удължен живот, които са с подобрена функционалност, удължен живот и сил-но намален риск от откази. Едновре-менно с компактния дизайн, подобрения са направени и в устойчи-востта на пикови напрежения, която е увеличена до 30kV. Задвижвания €Saver Software Софтуер, пресмятащ енергията, която може да се спести, когато монтирате инвертор за управлението на Вашите помпи, вентилатори и компресори. €Saver ще Ви помогне да разберете каква е ефективността и колко време Ви е необходимо да възвър-нете инвестициите си ако сте решили да из-ползвате инвертор за управление на скорост-та на двигателя. Компоненти E5_N-H Новите температурни контролери E5_N-H на OMRON имат вградена логика и "data bank" функции. Това позволява реализиране на пълно управление на системи без да се налага да се добавят допълнителни устройства като таймери, малки PLC или инте-лигентни релета.Така не само се намаляват разходите, но и сис-темите стават по-лес-ни за проектиране и изграждане. Автоматизация CP1E Фамилията предлага бързи серийни портове и позволява лесно позициониране при задвиж-ванията. Използването им заедно с MODBUS функционалните блокове Ви дава възможност да управлявате и следите до 32 инвертора. Едновременно с това, с бързите импулсни из-ходи можете лесно да управлявате серво зад-вижвания до 4 оси.

Top