Инсталацията за третиране на отпадъчни акумулаторни батерии отговаря на всички технологични новости

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

ЕЛ БАТ АД е с дългогодишни традиции в рециклирането на различни видове олово-съдържащи отпадъци до получаване на олово и оловни сплави. Получените крайни продукти са основна суровина при производството на оловно-кисели акумулаторни батерии, широко използвани в автомобилостроенето.

Инсталацията за предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии е разположена на съществуващата производствена площадка на акционерното дружество в м. "Саръшеме", на около 3 км северно от гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област.

Инсталацията включва няколко основни модула за рециклиране на отпадъчни оловни акумулаторни батерии - автоматично разкомплектоване на акумулаторите и сепариране на компонетните им; десулфатизация на отпадъчния електролит и оловна паста; кристализация до безводен натриев сулфат като краен търговски продукт; оборудване за спомагателни и контролни дейности.

„Цялата технология за рециклиране на отпадъчните акумулаторни батерии, както и технологичните модули на инсталацията, са трансфер от водеща в бранша компания SERI – Италия, което е и гаранция за достигнат висок стандарт и техническо ниво на рециклиращите мощности на ЕЛ БАТ АД. Новоинсталираните мощности работят по технология, напълно отговаряща на най-добрите налични технологии в Европейския съюз и в световен мащаб.

Самото съществуване на инсталация от такъв тип повишава техническото ниво на действащите в страната инсталации в отрасъла. Ето защо официално откриваните производствени мощности са значителна крачка напред от гледна точка на технологичното обновяване на работещите в България производства”, разказват от компанията.

От дружеството споделят, че съществуват различни аспекти за положителна оценка на инсталацията: "Екологични аспекти - съществуването и развитието на човечеството е съпроводено с прогресиращо изразходване на природните ресурси и суровини. Докато през 1900 г. в световен мащаб са изразходвани около 5 т суровини на човек, през последните години количеството вече е 80-85 т на човек.

„В този смисъл адмирации заслужава производството на крайни продукти от отпадъци, каквито са негодните за употреба акумулаторни батерии. Инсталацията на ЕЛ БАТ АД използва не изходни суровини от земята, а отработени акумулатори, като рециклира и така възстановява полезните свойства на техния ценен компонент – оловото, за да направи възможно неговото използване за производството на крайни продукти в промишлеността.

Тези два компонента на технологията на инсталацията, а именно: използването на отпадъци, а не изходни природни суровини и предназначението й да рециклира отпадъците, водят до заключението, че съществуването на Инсталацията решава екологични проблеми”, информират от дружеството.

Основните сред тях са:
• инсталацията спомага за усъвършенстване системата за събиране, транспорт и третиране на отпадъчни акумулатори при наличен технологичен ресурс и надеждни пречиствателни съоръжения. Експлоатацията на Инсталацията за рециклиране на акумулатори ще даде възможност на България да излезе на едно от челните места по повторно използване на отпадъчни материали, като също така ще допринесе за повишаване на количество на отпадъци, които страната ни е поела ангажимент да оползотвори.

• пускането в експлоатация на подобна инсталация създава предпоставки за повишаване степента на рецикъл на оловото в страната. По този показател вторичната металургия на България все още е далеч от постиженията на развитите европейски страни, в които се достига рецикъл на оловото над 70%.

Функционирането на инсталацията за предварително третиране на отпадъчни акумулатори ще даде възможност напълно да бъде затворен цикълът на преработка на този вид отпадък по един екологосъобразен и щадящ природата начин. „Новата инсталация и затварянето на производствения цикъл дава възможност да бъде разширен асортимента от преработваните от дружеството отпадъци и превръща ЕЛ БАТ АД в модерна рециклираща компания”, допълват те.

"Икономически и социални аспекти - реализацията на инвестиция, каквато е Инсталацията за предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии, допринася положително за приходната част на платежния баланс и носи повишени приходи в община Долна баня от местни данъци и такси, както и в републиканския бюджет.

Инвестицията ще допринесе за устойчивото развитие на община Долна баня и региона, чрез създаването на нови работни места (предвидено е осигуряването на трудова заетост на общо до 150 човека), което от своя страна ще доведе до повишаване социалния статус на населението.

Тази инвестиция и функционирането на инсталацията е практически пример за екологосъобразно управление на специфичен отпадъчен поток, който се превръща в ценна суровина с помощта на новите технологии”, категорични са от ЕЛ БАТ.Ключови думи: ЕЛ БАТ АД, олово-съдържащи отпадъци, оловни сплави, акумулаторни батерииЕКСКЛУЗИВНО
Top