Инженеринг Ревю форум: техническа задача за избор на метод за измерване нивото на запълване на съд...

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2007

Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в брой 8/06 г. и развита в брой 9/06 г. на сп. Инженеринг ревю техническа задача за Избор на метод за измерване нивото на запълване на съд с диаметър 1.5 метра и височина 2.10 метра с шоколадова смес, в настоящия брой публикуваме коментар по темата на фирма АНИПАЛ. Известно е, че съдът е от неръждаема стомана. Има специфична конструкция със серпентини за отопление и бъркалка. Диаметърът на бъркалката е 0.8 метра. Серпентините са монтирани на отстояние 10 сантиметра от страната на съда. Той е част от технологична линия за производство на шоколадови изделия. Необходимо е нивото на запълване на съда с шоколадова смес да не превишава 1.4 метра. Точността на измерване на нивото трябва да бъде в границите на ±15%. Нивото на измерване запълването на съда с шоколадова смес следва да е непрекъснато.

В задачата се изисква да се избере и обоснове най-подходящият метод за измерване нивото на шоколадовата смес с оглед спецификите в конструкцията на съда, характеристиките на веществото и метрологичните изисквания, както и да се предложи конкретно техническо средство, подходящо за провеждане на непрекъснати измервания на нивото на шоколадовата смес.

Препоръчваме използване на лазерен сензор

Уважаеми колеги, специалистите от немската компания ifm electronic, на която фирма АНИПАЛ е представител, предлагат два варианта за решаване на поставената в сп. Инженеринг ревю техническа задача. На първо място, за измерване нивото на шоколадовата смес предлагаме да се използва методът, базиран на измерване на хидростатично налягане с помощта на сензор за налягане (например до 250 mbar). Хидростатичното налягане на дадена течност, каквато е шоколадовата смес, зависи само от височината на съда и от плътността на самата течност. То не зависи от диаметъра на съда. Хидростатичното налягане на вода с височина 1 m e около 100 mbar (плътността на водата е 1 kg/dm3). За течност с друга плътност хидростатичното налягане е различно.

Фирма АНИПАЛ предлага различни видове сензори, които представляват програмируеми трансмитери на налягане. Гамата включва - сензор, тип PL2658, само с двупроводен аналогов изход 4...20 mA, без дисплей, подходящ за температури до 80°С. Друго предложение е сензор, тип PI1698, с дисплей и двупроводен аналогов изход 4...20 mA, подходящ за температури до 125 °С. За решаване на задачата би могъл да се използва и сензор, тип PF2658, с дисплей и три-/четирипроводен изход 4...20 mA или 0...10 V (настройваем), с превключващ изход, подходящ за температури до 80 °С (за температури до 125 °С с използване на тип PI2698). Сензорите позволяват програмиране на хистерезис (прозоречна функция; полярност на изходите; N.O./N.C.; затихване; калибриране на показваните стойности на дисплея).

Считаме, че по-добър вариант за измерване нивото на запълване включва използването на лазерен сензор за измерване на разстояние, тип O1D100. Сензорът се монтира от горната страна на съда и позволява регулиране на измерваното разстояние от 20 cm до 10 m със стъпка 1 mm. Измерването може да се извършва и през стъклен прозорец, например ако шоколадовата смес се намира в затворен съд под налягане. Сензорът O1D100 притежава 4-цифров дисплей и два изхода - аналогов 4...20 mA /0...10 V (настройваем) и превключващ.

Любен Паскалев,
управител на АНИПАЛ
Top