ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2019 • 16.09.2019

ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване | Инженеринг ревю, снимка 1

 

На 3 септември т. г. ИПО проведе информационен ден по проект "Разширяване на производствения капацитет чрез въвеждане на енергийно ефективно производствено оборудване". На събитието бяха представени целите, изпълнените към момента дейности и постигнатите резултати от реализирането на проекта.

Стойността на инвестицията възлиза на 2 391 200 лв., като 50% от средствата се осигуряват като безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Понастоящем по проекта е реализирана подмяна на стара инсталация за производство на леярски форми с нова линия, включваща инсталации за: смесоподготовка и изработване на леярски форми; първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли; отделяне на хромитовия от кварцовия пясък; рециклиране на пясъци чрез вторично стриване; зареждане на бункерите с нов кварцов и хромитов пясък.

В резултат на това е постигната средна часова производителност при леярските форми не по-малко от 7,5 т. Годишната производителност на новата линия e 21 450 т леярски форми, в сравнение с 3718 т на старата инсталация.

Сред изпълнените дейности по проекта е и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението в производствения обект с цел намаляване на разходите за енергия. От ИПО съобщиха, че благодарение на това са спестени 35 571,82 кВтч/год., а емисиите на въглероден диоксид са редуцирани с 27,67 т/год. Постигнатите енергийни спестявания като пряк резултат от изпълнение на дейността възлизат на 10%.

В рамките на проекта в ИПО е внедрена и сертифицирана и система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. За прилагането на системата и изискванията на стандарта вече са обучени представители на дружеството. Резултатът от дейността е подобрено енергийно управление и намаляване на вредните емисии от парникови газове. Крайният срок за финализиране на проекта е 18 декември т. г.www. ipo-bg.com


Вижте още от Машини


Top