РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012 > РЕКЛАМИ В Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012 > КанискоКаниско, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КанискоСъвременни софтуерни решения за проектиране, анализи и строителство на ВиК мрежи Фирма КАНИСКО предлага съвременни софтуерни решения за всички етапи на проектирането, анализа и строителството на ВиК мрежи В основата на предлаганите продукти е Infrastructure Design Suite 2013 – един от най-новите софтуерни пакети на световния лидер в CAD технологиите Autodesk. В пакета са включени мощни средства за идейно и детайлно проектиране, управление на активите, ГИС, анализ на проектните решения, съставяне на работни графици и контрол по време на строителството. Пакетът се разпространява в три издания – Standard, Premium и Ultimate и е незаменимо и икономически изгодно средство в ръцете на професионалистите. И трите издания на пакета са базирани на AutoCAD 2013 – последната версия на най-използвания в света CAD-продукт. Въпросите свързани с планирането и последващата експлоатация на ВиК мрежите се решават с помощта на включения в пакета AutoCAD Map 3D 2013. Съчетавайки функционалностите на CAD продуктите с GIS анализи и интегрирани индустриални модели, той е незаменимо средство за създаване на регистри на съоръженията и управление на активите за всеки ВиК оператор. Най-важният за проектантите софтуер от пакета е AutoCAD Civil 3D 2013, оборудван с широк набор от инструменти за изграждане на цялостен модел на терена, работа с повърхнини и обеми, профили, проектиране на ВиК мрежите с помощта на вградената технология на строително-информационния модел (BIM). Допълнителни модули спомагат за анализ на различни проектни алтернативи още в най-ранна концептуална фаза, анализ на дъждовни води и водосборни зони, изваждане на количествени сметки директно от единния цифров модел, създаване на виртуален модел на мрежата, анализ и визуализиране на несъответствия и пресичания при работа с много проекти и екипи. С помощта на софтуерния продукт Autodesk Navisworks Manage 2013, включен в Autodesk Infrastructure Design Suite 2013, могат да се правят симулации, анализ и ефективно управление на строителните дейности във времето чрез визуализация на заложените графици и анализ на разходите за материали, управление на работата с доставчици и подизпълнители, оптимално финансово планиране, наслагване на проектни данни от различни източници в единен модел и автоматично откриване на колизии преди започване на строителните дейности. За детайлно проектиране на ВиК мрежи, съобразено с българската практика и нормативна база КАНИСКО предлага продуктите на StudioARS - Urbano Hydra и Urbano Canalis, които работят в среда наAutoCAD, AutoCAD Map 3D или AutoCAD Civil 3D. Продуктите са преведени на български и се ползват от болшинството проектантски фирми у нас както за проектиране на нови, така и за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите. ВиК операторите проявяват сериозен интерес за изграждане на електронни регистри на съоръженията и цифрови модели на цели населени места. UrbanoHydra и Canalisсасофтуерни пакети предназначен за проектиране на водоснабдителни и канализационни системи, част от по-голяма фамилия продукти наречена Urbano. Това е цяла серия от модули които могат да бъдат комбинирани помежду си според нуждите на проектанта и така да се разшири функционалноста на използвания продукт. Urbano Hydra и Canalisса съвременни софтуерни продукти, разработени с модерни програмни езици (C++/Object ARX). Те имат уникална структура на данните и изчистен потребителски интерфейс.Urbano е много бърз софтуер, който може да обработи стотици километри водопровод и канализация за много кратко време. Напълно интегрираният динамичен модел гарантира, че при промяна на едно място информацията се обновява автоматично във всички свързани части и изгледи на проекта. Има възможност за извършване на различни анализи от самото начало на изчертаване до хидравличното оразмеряване. Последната версия на продуктите - Urbano 8 Hydra и Canalis включва редица подобрени функционалности и специално разработени според българската практика методики за оразмеряване на мрежите и изчисления, с което напълно отговаря на изискванията както на проектантите, така и на контролиращите органи. Към пакетите са добавени възможности за преглед и контрол на данните и проектните решения. Пакетите предлагани от КАНИСКО, гарантират достъпност и съвместимост на данните на различните етапи на проектиране и строителство, ускорено и надеждно проектиране съобразно действащите у нас норми, оперативен анализ на алтернативни проектни предложения, динамично обновяване и координация между проектанти и строители, изграждане на цялостни 4D виртуални модели на строителните обекти с възможности за анализ, симулация и визуализация. Фирма КАНИСКО e основана през 1991 г.През тези години се утвърдихме като един от водещите доставчици на CAD/CAM/GIS софтуер, целенасочено предлагаме най-добрите продукти и техни надстройки, ползващи най-вече работната среда на AutoCAD. Предлагаме интегрирани CAD/GIS решения за инфраструктурно проектиране, архитектура, визуализация, проектиране и рехабилитация на пътища, летища, водоснабдителни и канализационни системи, топлопроводни, газопреносни и електроразпределителни мрежи, енергетика, машиностроене, градски и извънградски кадастър, геодезия и ГИС, конструктивни изчисления и моделиране на строителни конструкции, проучване, добив и транспорт на нефт, газ и подземни води, мониторинг и опазване на околната среда. Нашият екип се състои от високо квалифицирани експерти, с дългогодишен опит при разработване, внедряване, поддръжка и адаптация на софтуерни продукти, както и разработване на специализирани надстройки и модули за предлаганите CAD/CAM/GIS решения. Разполагаме с модерен учебно-демонстрационен център, създаден с идеята да подпомага инженери, проектанти, архитекти и дизайнери, по-бързо да усвоят и въведат в работата си предлаганите софтуерни продукти и ГИС. Адрес:1000 София, ул. Екзарх Йосиф 22 Телефон: (+359 2) 983 14 10, (+359 2) 988 78 80 E-mail: kanisco@kanisco.com Поддръжка: www.proektirane.eu Електронен магазин: www.cadstore.kanisco.com

Top