Коментар на наредбата от български специалисти

Начало > Измервателна техника > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2010

Във връзка с проблематиката, свързана с Наредба 3 от 19 февруари 2010 г., относно средствата за измерване на акцизни стоки, редакцията на списание Инженеринг ревю инициира допитване сред българските производители и доставчици на измервателно оборудване и автоматизация. В следващите редове ви представяме коментар на водещи в областта специалисти по отношение на въвеждането и съдържанието на наредбата, както и предложения на представляваните от тях компании за технически средства за измерване и контрол на акцизни стоки.

Съдържанието на наредбата позволява широки тълкувания
Въвеждането на Наредба 3 е необходима и навременна мярка на правителството за осъществяване на контрол върху акцизните стоки. Съдържанието на наредбата позволява широки тълкувания. Като при първите запитвания, свързани с наредбата, които получавахме, имаше и такива в които се изискваха уреди с възможност за директно пренасяне на данните по Интернет. След публикуване на ред и начин за прилагане на наредбата се конкретизираха техническите изисквания към оборудването, но и в приложението не бе упомената необходимата точност на измервателните уреди. По този въпрос Наредба 3 се позовава на Закона за измерванията, който пък от своя страна, препраща към Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.
В Приложение 5 на тази наредба: “Специфични изисквания към измервателните системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от вода” е записано:
“За нови средства, монтирани на тръбопровод, с точност до 0,2%. За преизчисляване на разходи и приравняването им към 15 С за горива и 20 С за алкохол, е необходимо и допълнително (спомагателно устройство) средство за измерване на плътност, като там точността е +/- 1 г/л.” Подобни неточности са предпоставка за неефективен контрол.
АББ България предлага интегрирано техническо решение
Решението ни е изцяло съобразено с всички законови изисквания за точност и норми за експлоатация. Има възможност за адаптиране към съответните съществуващи условия на клиента и интегриране на необходимото ново оборудване към съществуваща система за контрол на процесите.
Според вида на флуида, предлагаме два типа измервателни средства. За алкохол с висок градус и горива - кориолисов масов разходомер МС 2000 – одобрен тип, със софтуер за директно отчитане на обемен разход, приведен към 15 или 20 градуса. Приложим за измерване на светли горива и алкохол или алкохолна концентрация.
За измерване на проводими флуиди (вино и нискоалкохолни напитки) предлагаме електромагнитен разходомер Hygienic Master FEH 311 - одобрен тип, със сертификат за хранително-вкусовата промишленост. Предимство на FEH 311 е взаимозаменяемостта на конвертора, което намалява необходимостта от резервни части, тъй като ЕEPROM-ът е в първичния прибор. Разходомерът има вградена диагностика за превантивна поддръжка и инфрачервен порт за локално прехвърляне на данните през USB, без необходимост от допълнителен софтуер.И двата типа разходомери се предлагат в различни размери и с присъединявания, според нуждите на клиента (фланцеви, на резба 11851, Tri-clamp). Приборите поддържат най-разпространените индустриални стандарти за комуникация, като Profibus, Foundation Fieldbus или HART. Разполагат с АТЕХ, FDA или EHEDG сертификати.
Съгласно наредбата, данните от измерванията се предават по цифрова комуникация към PLC - AC 500 eCo серия. Връзката между PLC и ИКУНК може да е по Modbus RTU или Modbus TCP/IP.
С тази конфигурация решението е много елегантно, на атрактивна цена и съобразено с всички изисквания на наредбата.
Ангел Цветков, инж. Продажби Контролно-измервателни прибори, АББ България


Honeywell Enraf системите са съвместими с изискванията за прилагането на Наредба № 3
Сред предлаганите от Honeywell технически решения за прецизно измерване на ниво, температура и плътност в петролните резервоари са продуктите на холандската фирма Enraf. Enraf level gauges и Enraf fluid technologies имат завидната репутация на световен лидер в проектирането, производството и продажбата на оборудване и системи за измерване и управление на горива и течни продукти на световната петролна индустрия. Водещата им позиция се дължи на съчетанието на 60-годишен опит с впечатляваща стратегия за непрекъснато разработване на нови продукти и инвестиране в повишаване на качеството във всички аспекти на бизнеса. Продуктите и системите на Honeywell Enraf позволяват точно измерване на ниво, температура и плътност в резервоарите и прецизно регулиране на потока за смесване на биогорива към основните продукти, както и инжекторни системи за присадки и оцветяване на горивата.
Honeywell Enraf инсталациите са съвместими с изискванията за прилагането на Наредба 3 на Министерство на финансите от 19.02.2010 г, както и с изискванията за одобрен тип за търговско мерене +/- 0.2% грешка от БИМ за Блендинг системата Microblender. Сред одобрените продукти са и Масов Разходомер VersaFlow Coriolis 1000, както и нивомери Smart Radar +/-0.5?1 mm и нивомерите Servo type +/- 0.5?1 mm в измервателна система с температурна компенсация и софтуер с данни от калибровката на резервоарите, както възможност за приравняване на литри към 15 градуса температура с вградена API таблица.
Продуктите на Honeywell ENRAF могат да бъдат решение за различни приложения във всякакви петролни бази.
Инж. Ивайло Иванов, Ханиуел България


Стремим се решенията ни да включват максимални ползи за клиента
Благодаря за възможността да се включа с кратък коментар. По отношение на въвеждането и съдържанието на Наредба №3, не можем да коментираме правителствени решения. Ние, като организация, получаваме повече удовлетворение, когато решаваме проблеми при клиентите, свързани с производство, енергийна ефективност и др. Стремим се при решенията, облигаторно произтичащи от акцизната наредба, да включим и максимално ползи за клиента.
Що се отнася до нашето предложение - имаме решения за високоалкохолни продукти, вина и винени дестилати, цигарена индустрия, производство на бира и горива. Реално имаме изпълнени комплексни проекти от проектиране, изработка и монтаж на т.н. ИКУНК системи. Като доставчик на решения на фирма Siemens в процесната област, извършваме и доставки на контролно-измервателна апаратура, одобрен тип, за измерване на ниво, разход и др. Използваните решения са на база стандартни PLC системи, производство на Сименс или Шнайдер Електрик.
Пламен Пенев, управител Симлоджик


Не може да се предлага решение, без да са дефинирани конкретни параметри
Проблеми по наредбата няма. Проблемът възниква при публикуването на следващите документи. Документът, озаглавен „Ред, начин и формат за предаване на данни”, не покрива по никакъв начин областта, за която е предназначен. Той се впуска в дефиниране на изисквания, които са в противоречие със съществуващи закони и поднормативни актове, цитирани в Наредбата. Не става ясно каква точно е информацията, изисквана от Агенция „Митници”. Това е изключително важно, тъй като чрез нея ще се извършва контролът и заплащането на такси и акцизи. Този документ би трябвало да дефинира ясни и прозрачни правила за предаване на информацията и то по проследим и от двете страни начин. Не би следвало да изисква поставянето на една черна кутия, която събира информация, по несъобразени със Закона за измерване пътища, и да я предава, подписана електронно от името на икономическия оператор, без неговото изрично съгласие.
В документа се специфицират устройства, които клиентът трябва да закупи. Дори се отива и по-далеч. Не се изброяват минималните необходими технически параметри, а се конкретизират параметрите на предварително избрано устройство, независимо че по-голямата част от тях не са нужни за дадената задача. По този начин се обслужват нечии икономически интереси, а не се решава основният проблем.
Като цяло, обаче, се налагат следните изводи: Техническите изисквания са съставени от лице с много малък практически опит в индустриалната автоматизация и търговските измервания. Забелязва се тенденция към налагането на монопол на пазара от предварително одобрена фирма, специфицирайки предварително подбрано оборудване. Би трябвало консултант на митниците да е независим експерт, а не лице с минимален опит и крайно заинтересовано от налагането на определени изисквания.
По отношение на нашето техническо предложение/решение за приложенията, определяни от наредбата, считам, че не може да се предлага решение, без да са дефинирани конкретни параметри. Трябва да се състави нов документ „Ред, начин и формат за предаване на данни”, покриващ областта, за която е предназначен.
Иван Йорданов, управител на Унисист


Изискванията насочват производителите към предлагането на т. нар. multisensing devices
Наредба 3 от ЗАДС регламентира изискванията към средствата за измерване на количествените и физикохимичните показатели на акцизните стоки. Аз ще обърна внимание на средствата за измерване на разход и начина на предаване на данните към индустриалния компютър, осъществяващ криптирането на данните и комуникацията с АОС (Автоматизирана отчетна система) на Агенция Митници.
Ролята на АОС е контролна, а не фискална (акциз ще се плаща по счетоводство), но въпреки това изискванията са използваните измервателни средства да са одобрен тип и да са минали първоначална проверка от акредитирана лаборатория. Устройствата трябва да са с клас на точност, не по-ниска от упоменатата в закона за измерване и метрологичен контрол, да не се смущават от електрически или механични влияния и, не на последно място, да са надеждни и сигурни, защото при повредата им се изисква незабавно спиране на производството, което води до загуби за производителите.
Изискването да се измерват посоката на движение на флуидите, обем, обем приведен към специфични базови условия, маса, концентрация, температура, плътност и други, насочва производителите на средства за измерване към предлагането на разходомерни системи, съставени от няколко датчика и изчислително устройство или така наречените “multisensing devices”.
Rotamass разходомери
По принцип използването на системи за измерване има следните недостатъци: висока цена, ниска надеждност (продиктувана от големия брой елементи), изискването от закона да се одобри цялата система, трудно преконфигуриране. Също така обменът на данни между елементите е аналогов, а не цифров, и това намалява резистивността на системата от външни влияния. Липсва диагностика и следене на статуса на датчиците.
Предлаганият от фирма Yokoga-wa вариант на “multisensing device” е масов разходомер Rotamass, базиран на кориолисов принцип с микропроцесорен трансмитер. Сред възможностите на разходомера са директното измерване на маса, плътност и температура и индиректното измерване на обем и концентрация (Алкохол/Вода в %Vol).
Разходомерът комуникира цифрово по HART или Foundation Fieldbus, като предава процесните променливи и статуса на устройството. Високата надеждност и устойчивостта му на външни влияния са продиктувани от принципа на действие и от конструкцията. Благодарение на “Box in Box” конструкцията, се компенсират вибрациите и механичните усилия. Освен това, измервателният сензор е самодрениращ се тип, което не позволява натрупване на газова фаза в измервателните тръби. Произведен е в Германия, където има DKD/PTB акредитирана лаборатория, която може да направи първоначалната проверка.
Предаване на данни от устройствата
Ще завърша с коментар за начина, по който се предават данни от устройствата. По изискване, устройствата трябва да комуникират цифрово с PLC, което, без да променя данните, да ги предава към индустриалния компютър по Modbus. Вариантите са два- използване на контролери, които подържат HART, FF bus или използване на междинни протокол конвертори, към протокол, подходящ за PLC. При първия вариант се четат освен процесните променливи и диагностичната информация от датчиците. Това повишава надеждността, защото липсва едно звено във веригата. Изискването датчиците да комуникират с две системи едновременно се изпълнява от HART протокола, защото само той позволява да се включи втори Master в контура.
Димитър Бончев - Yokogawa


Вижте още от Измервателна техникаTop