МЕТАЛИК БИСИПИ АД внедри пилотно за България технологично решение

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2020 • 13.07.2020

 

На 23.06.2020 г. от 10:30 ч. и на 24.06.2020 г. от 10.30 ч., в гр. Габрово, на адрес ул. "Орловска" № 106 A, конферентна зала на хотел Орловец, се проведоха две последователни събития - Работна среща и Пресконференция в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0082 "Ресурсна ефективност в МЕТАЛИК БИСИПИ АД" по процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите".

Бенефициентът МЕТАЛИК БИСИПИ АД е леярско предприятие, което внедри пилотни за България технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствения процес, намаляване на използваните суровини и намаляване на част от образуваните отпадъци в съществуващото производство на стоманени отливки. Закупени бяха индукционна 20 кг пещ за стопяване и отливане на стомана в защитена газова среда, инсталация за производство на пясъчни форми подходящи за леене на стоманени отливки, чрез регенерация на формовъчния материал и софтуер за симулация на леярски процеси.

Успешното изпълнение на проекта създаде предпоставки за по-ефективно използване на ресурсите в предприятието, положителен ефект върху опазването на ОС, чрез ефективно управление на отпадъците, намаляване на ОХВ, намаляване на количеството емисии в атмосферния въздух.

На пресконференцията бенефициентът представи изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта, след въвеждане в експлоатация на пилотните технологични решения, с цел информиране на заинтересованите страни и мултиплициране на резултатите.

С организирането на работната среща се постигна повишаване информираността на по-тясно заинтересованите страни и показване ефекта от въвеждането на пилотния иновативен производствен процес.
Присъстващи на събитията бяха представители на медиите, ОИЦ - гр. Габрово, община Габрово, ТУ - Габрово, доставчици на оборудване за леярския сектор, редица предприятия, осъществяващи същата дейност, които също могат да въведат пилотните технологии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 619 000.00 лв., от които 317 645.00 лв. европейско и 56 055.00 лв. национално съфинансиране.


------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------------

Цялата отговорност за съдържанието на анонса се носи от МЕТАЛИК БИСИПИ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 
"Металик БИСИПИ" АД

5333 Гъбене
общ. Габрово
ул. "проф. Петър Бенев" №17
тел./факс: 066 809 447,
e-mail: office@metalik-bcp.com


Други рекламни публикации на МЕТАЛИК БИСИПИ
Top