Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

Българската индустрияФирмени публикации • 05.12.2023

формат: рекламно съобщение в сайт | Инженеринг ревю, снимка 1

Използването на цифрови решения от бизнеса и в дома отговаря за между 8 и 10% от потреблението на енергия и за между 2 и 4% от емисиите на парникови газове. Зелената дигитализация е свързана с въвеждането на цифрови технологии, които допринасят за постигането на въглеродна неутралност, т.е. не черпят повече енергия, отколкото спестяват.

За да може предприятията и организациите в България да определят нивото си на зелена дигитализация, е разработена онлайн платформа с вграден в нея барометър.

Онлайн инструментът е разработен на базата на около 300 показателя и 6 индекса, измерващи интензитета на дигитализация, прилагането на зелени решения, интернационализацията, развитието на човешките ресурси, иновационната дейност и други фактори на конкурентоспособност, които широко се използват в икономическата наука и практика. За да бъде прецизиран барометърът, през 2023 г. бяха проведени три национално-представителни проучвания сред приблизително 1000 български предприятия.

Барометърът позволява определянето на нивото на зелена цифровизация на компаниите в различни сектори на икономиката в зависимост от тяхната специфика. С помощта на статистическо моделиране и техники от областта на машинното самообучение са изведени 8 ключови индикатора, които с висока прецизност могат да определят степента на зелена дигитализация.

Барометърът е ефективно решение, което може да бъде полезно на предприятията, на браншовите организации и на държавните институции, които формулират политики и мерки в тази област.

Използването на барометъра ще подпомогне бързото ориентиране на ръководителите на предприятията и организациите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани по отношение на зелената дигитализация. Целта е да се повиши нивото им на информираност и да бъдат насърчени да изготвят последващ детайлен анализ на всички свои бизнес дейности, за да планират подобрения.

Платформата е със свободен достъп и може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://go-green-barometer.ltu.bg

 

Настоящата публикация е създадена по проект BMP2/2.2/5129748/2021 "Зелена енергия за изчислителните системи" (GO_GREEN), финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море 2014 – 2020", съфинансирана от Европейския съюз и държавни средства от участващите държави. Цялата отговорност за настоящата публикация е на Лесотехническия университет и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите страни, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат.


Вижте още от Българската индустрияTop