Пазарът на кабели с индустриално приложение

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

 

Разнообразен като предлагане, все още ценови като търсене

Коректният избор, монтаж и обслужване на кабелите с индустриално приложение е важна част от предизвикателствата при изграждането на големи обекти в строителството и промишлеността. Пътят на държавата ни към Европейския съюз минава и през единна стандартизация на изискванията за правилната им и безопасна експлоатация. Паралелно с очакванията на сериозните пазарни играчи у нас за спазване на регламентираните изисквания, свързани с качеството на използваните кабели с индустриално приложение, от една страна, и изпълнението на окабеляването, от друга. Анализът на българския пазар потвърждава, че към момента проектантските и изпълнителските фирми трайно се ориентират към използването на

кабели от водещи доставчици

придружени със съответните сертификати, издадени от лицензирани лаборатории, основно при изпълнението на мащабни проекти в страната. В резултат на това би могло да се заключи, че преимуществен дял от предлаганите на пазара кабели за приложение в индустрията и строителството съответстват на международните стандарти. Въпреки че не съществува 100% унифициран принцип за тясно следване на някаква обща стандартизация.

По оценката на специалисти-проектанти, при изграждането на строителни обекти широко се използват кабели с различен тип техническа маркировка. Част от тях са произведени в съответствие с българския държавен стандарт, докато други изпълняват европейски стандартизационни изисквания. Следователно, доста често се използват кабели, произведени и маркирани в съответствие с националните стандарти на страната производител. Част от тези кабели притежават и сертификати от водещи международни лицензирани лаборатории. Друга част от пазарното предлагане не би могло да се похвали с такива сертификати. Не бива да се пренебрегва и фактът, че се предлагат и кабели, в техническата спецификация на които е записано съответствие с всички или поне с голяма част от водещите международно признати стандарти, но по думите на участници в пазара, това е само лъскав PR без съответното техническо покритие. "При всички случаи, посочените от производителя технически характеристики на отделните кабели още на проектната фаза от изграждането на обекта би следвало да се преценяват прецизно", коментира Здравка Христова, проектант в столична фирма. Една от тенденциите в предлагането на кабели с индустриално приложение е споделяната от участници на пазара тенденция към

трайно повишаване на цените

на тези продукти. "Рязкото покачване на цените в последно време би могло да се обясни до известна степен с ръста на цените на медта и останалите производствени материали. А на нашия пазар това поражда изключителна динамика в оферирането на кабели за компаниите изпълнители на индустриални и големи строителни обекти", споделя още г-жа Христова. Според преценката на участниците в този пазарен сегмент, в близко бъдеще тенденцията за ценови ръст ще се запази.

Друга, не по-малко важна статистика засяга изискванията за качественото полагане на кабелите с индустриално приложение, особено при изграждането на обекти с по-ключово значение. Едновременно с проблемите около подбора на продукти с гарантирани чрез сертификати технически характеристики, прецизното полагане на кабелите е също ключов фактор, смятат специалистите. Те коментират, че изискванията за коректно полагане на кабелите в изграждащия се обект все още не принадлежат към строго съблюдаваните правила. Налице са случаи от практиката, в които изискванията за полагане на кабелите не се спазват и то при изпълнението на мащабни проекти, твърдят пазарни участници. По тяхна оценка се запазва стремежът към постигане на колкото е възможно

по-ниска себестойност

на обекта чрез спестяване от инвестиции във важни за надеждната работа и сигурността на експлоатация елементи от инсталацията. При това, въпреки принципно заложената възможност за пряк контрол върху качеството на използваните материали и изпълнението на обекта, които трябва да се осъществяват от независими фирми с лиценз за подобна дейност.

"Прекият ми опит дори и при по-големи, наскоро завършени обекти показва, че изискванията при полагането на кабелите често пъти отстъпват пред усилията за по-икономично строителство в кратки срокове", пояснява Здравка Христова. Един от принципите за гарантиране качеството на изградената електроинсталация е за споделена отговорност на проектантските и изпълнителски фирми в хода на изграждане на обектите, заявяват от бранша. Въпреки това не са един и два случаите, при които поради комплекс от причини изградените инсталации не съответстват на изискванията, а отговорност за това не се търси от никого. Затова и не са случайни, с оглед на все по-динамично развиващия се пазар, очакванията на сериозните пазарни играчи за съблюдаване на регламентираните изисквания.


Вижте още от ЕлектроапаратурaTop