Почистване на електроапаратура като част от превантивната поддръжка

Начало > Електроапаратурa > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2022 > 25.10.2022

  • Необходима е ефективна и целенасочена поддръжка на електроапаратурата в индустрията от страна на ползвателите, която да гарантира нейната изправност, безопасност и експлоатационна пригодност

  • Ключов компонент от превантивното обслужване на електрооборудване, като разпределителни табла, кутии, шкафове, кабелни скари, кабели и др., е почистването с помощта на подходящите методи и технически средства

  • Основна препоръка е винаги да се носят регламентираните лични предпазни средства (маски, очила, ръкавици, престилки, костюми и др.), особено при работа с потенциално опасни вещества

 

Електроапаратурата е сред критичните групи оборудване в индустрията. Гаранцията за безпроблемното й и дългосрочно използване обаче не е само в ръцете на производителите. Необходима е и ефективна, целенасочена поддръжка от страна на ползвателите, която да гарантира нейната изправност, безопасност и експлоатационна пригодност.

Същевременно за промишлените инсталации е характерно наличието на различни замърсители, като прах, масла, производствени продукти, химични вещества и технологични субстанции, които се натрупват по външната част на електроразпределителни табла, комутационни уредби и други типове електрооборудване. Те могат да проникнат и във вътрешността на корпусите, да компрометират надеждността и функционалността им и да причинят тежки и дори необратими щети вследствие на прегряване, искрене или електрически пробиви. Нещо обичайно, очаквано и тривиално като запрашаването представлява сериозна опасност за електроапаратурата, тъй като прахът е проводник на електричество. За да се предотвратят всички негативни сценарии, които биха възникнали вследствие на обичайни експлоатационни практики, е препоръчително да се провежда превантивна поддръжка на електрооборудването в промишлените обекти. Освен за свеждането до минимум на рисковете от аварии, процедурите по превантивно обслужване спомагат за значително удължаване на полезния живот на материалните активи от сегмента, като пестят допълнителни средства от ремонти, подмяна на компоненти и продължителни престои поради неизправност. Ключов компонент от превантивната грижа за електроапаратурата е нейното почистване с помощта на подходящите методи и технически средства.

 

Популярни методи

Почистването със сух лед е изключително бърз и ефективен метод за премахване на различни типове повърхностни замърсявания по разпределителни табла и уредби, комутационна апаратура, шкафове, кутии, кабелни скари, проводници и др. Липсата на влага, абразивни агенти, електропроводими субстанции и материали в процеса превръщат технологията в едно от най-предпочитаните решения за дългосрочна поддръжка в изправност на електробоорудване в редица отрасли, тъй като предпоставките за електрически пробив практически се елиминират. Сред основните предимства на техниката е и фактът, че не крие риск от повреждане на повърхностите, като същевременно ги оставя идеално почистени. В допълнение, процедурата изисква сравнително по-кратки престои в сравнение с аналогични методи. Малките частици на сухия лед лесно достигат и до най-труднодостъпните места, гарантирайки ефикасно и безопасно отстраняване на натрупвания от прах и мръсотия по критични компоненти като автоматични прекъсвачи, трансформатори, контролери, превключватели и др.

Популярно в съвременната практика е и вакуумното почистване. То е подходящо за несолидни (неслепени) замърсители, например прах и различни частици. За целта се използва подобна на домакинските прахосмукачки система, чиито маркучи и накрайници в контакт с електроапаратурата трябва задължително да са неметални.
Практически обратна по посока техника е продухването със сгъстен въздух. Методът обаче все по-рядко се прилага, тъй като носи риск от разпространяване на замърсяването вместо да го отстрани, а може и сериозно да повреди електрическата изолация. Когато все пак се извършва такава процедура, е ключово да се осигурят защитни средства за очите и лицата на персонала, за да се избегне вдишване на прах и замърсители, както и удар от по-едри хвърчащи частици с висока скорост.

Метенето и миенето с моп или парцал на подовете в помещенията се прилага навсякъде, където протоколът за безопасност го позволява. На пазара се предлагат специални субстанции за метене и почистване на промишлени подове, които намаляват количеството разпръснати частици замърсители във въздуха.
Пясъкоструйната обработка също е често използвана техника за почистване на индустриални съоръжения. Тя е подходяща за поддръжка и на замърсена електроапаратура с уговорката, че трябва да се използва непроводим пясък.

 

Технически средства и съображения за сигурност

Изборът на метод за почистване включва проучване на типовете замърсители, които е необходимо да бъдат премахнати, както и “свободното” време, с което оборудването разполага, преди да бъде въведено обратно в експлоатация. Сред най-популярните инструменти и средства за отстраняване на замърсители са четките и парцалите. Когато се почиства малка (и единствено запрашена) електрическа уредба с достъпни повърхности и зони, е препоръчително да се заложи на мека четка или парче сух чист плат (без масла, грес или метални налепи). Микрофибърните кърпи не са подходящи, тъй като мъхчетата полепват по изолацията и събират допълнително прах.

Електрическите шкафове, кутии и филтри в помещенията на подстанциите трябва задължително да бъдат почиствани регулярно посредством подходяща техника, като за последните важи необходимостта и от подмяна, в случай че са повредени или задръстени с прах и мръсотия.

Най-важното съображение, което трябва да се вземе предвид при премахване на замърсявания от електроапаратура, е никога да не се прави опит да се почиства оборудване, което е под напрежение. С оглед сигурното и безопасно провеждане на поддръжката е важно да се използват т. нар. LOTO (Lockout-tagout) процедури, както и да се делегира задачата на опитен и квалифициран персонал. Добре е при избора на почистващи препарати да се прегледат указанията на производителя с оглед съвместимостта на материала, от който са изработени повърхностите, с планирания химически агент. Друга ключова препоръка е винаги да се носят регламентираните лични предпазни средства (маски, очила, ръкавици, престилки, костюми и др.), особено при работа с потенциално опасни вещества.

Натрупванията на мръсотия, масла или грес по електрооборудването често налагат използването на незапалим разтворител. Вода и течните препарати, включително спрейове, са забранени, освен ако употребата им не е изрично указана от производителя. След почистване е важно да се осигури достатъчно време за изсъхване на повърхностите.


Вижте още от Електроапаратурa


Ключови думи: електроапаратура, електрооборудване, почистване, превантивна поддръжка, разпределителни табла, разпределителни уредби, разпределителни шкафовеTop