Промените в Закона за енергийна ефективност

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2007

Налагат се с оглед хармонизиране на българското законодателство с европейското, твърдят от АЕЕ

Засиленият интерес през последните години към техниките и технологиите за намаляване на енергийните разходи е повлиян както от конкретните пазарни условия в страната, така и от редица икономически фактори в световен мащаб. На първо място сред тях специалистите отчитат бързия ръст на цените на горивата и енергията в резултат на покачването на нефта и природния газ на международните пазари, който засяга всички страни в света. В дългосрочен план се прогнозира устойчива, дългосрочна тенденция за покачване на цените на първичните енергийни източници на световните пазари. Сред останалите фактори, които се очаква да съдействат за развитие на пазара на енергоефективни услуги в България, се нарежда и изпълнението на изискванията в Директива 2006/32/ЕС за ефективност при крайното енергийно потребление и осъществяване на енергийни услуги. Целта на Директивата е стимулиране рентабилното повишаване на ефективността при крайното потребление на енергия чрез осигуряване на необходимите индикативни нива, както и механизмите, стимулите и институционалната, финансовата и правна рамка за премахване на съществуващите пазарни пречки. Стимул за развитието на пазара на енергийни услуги в страната са и предвидените средства от европейските фондове, насочени към проекти за повишаване на енергийната ефективност в различни сектори на българската икономика.

Хармонизацията на българското законодателство с европейското в посока въвеждане на задължителните изисквания, предвидени в директивите на Европейския съюз в областта на енергийната ефективност, провокираха редица промени в нормативната ни база. През месец юли т.г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ЗИДЗЕЕ). Освен синхронизация в областта на законодателството, промените са с цел развиване на конкурентноспособна българска икономика и осигуряване на устойчиво икономическо развитие, коментират от Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ).

Основни цели на променения закон

ЗИДЗЕЕ е разработен в съответствие с критиките и препоръките на Европейската комисия, свързани с напредъка на България по пътя й към пълноправно членство в ЕС, както и в съответствие с направените структурни промени в държавното управление на енергетиката, заявяват от АЕЕ. Основните цели на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност са в няколко аспекта. Приоритет сред тях е прецизирането на специалната уредба, свързана с разработване и осъществяване на национална дългосрочна и краткосрочни, отраслови, областни, общински и целеви програми за реализиране на мерки по енергийна ефективност. Законът предвижда и оптимизация на правните норми, касаещи правомощията на изпълнителния директор на агенцията, свързани с контрола и налагането на административни наказания и имуществени санкции при нарушаване на разпоредби на закона.

Промените в закона засягат нормативните изисквания по отношение обследването и сертифицирането на сгради, местните данъци и такси, управлението на енергийната ефективност от страна на потребителите и други. Също така се въвежда паспортизация на строежите и се предлагат схеми за финансиране на проекти по енергийна ефективност - чрез “договори за енергоспестяване с гарантиран резултат” (ДГР) или “финансиране от трети страни”.

Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат

Чрез промените в закона се въвеждат допълнителни възможности за реализиране на мерки по енергийна ефективност в сгради държавна и/или общинска собственост, подлежащи на задължително сертифициране. Тези мерки могат да бъдат осъществени чрез прилагане на механизма “Договор с гарантиран резултат”. Средствата за изпълнението се планират на базата на нормализираните разходи за енергия в бюджетите на съответната администрация. Контролът по изпълнението на задълженията за възстановяване на инвестициите и заплащане на възнагражденията се осъществява от министъра на финансите. Договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат се определят от Агенцията по енергийна ефективност като подходящ финансов механизъм за развитието на пазара на енергийно ефективни услуги у нас. Заедно с Берлинската енергийна агенция, АЕЕ е разработила типов модел на посочения договор, адаптиран към българското законодателство. Издадено е ръководство за ползване на този тип договори, което описва възможностите на ДГР. Изготвен е и списък с потенциални проекти, подходящи за сключване на този тип договори, допълват от Агенцията. Основна движеща сила при реализирането на тази схема са предприятията за енергоефективни услуги, известни още като ЕСКО фирми. Тези фирми изпълняват всички енергийни услуги “до ключ” със собствен или привлечен от тях капитал, като първоначалната инвестиция, плюс съответната печалба се възвръщат в определения срок чрез постигнатите енергийни и икономически ефекти.

Срокове за извършване на задължително обследване

За да се осигури реализация на предвидените по закон задължителни мерки по енергийна ефективност, са предвидени срокове за предоставяне на отраслови, областни, общински и целеви програми и отчетите за изпълнението им, както и за извършване на задължителните по закон обследвания. Въвеждат се срокове за извършване на задължително обследване на всички сгради публична и частна държавна и общинска собственост – 31 декември 2011 г.

Срокът за извършване на задължителното обследване на юридическите лица, потребяващи енергия над 3000 MWh, е 31 декември 2009 година. Енергийните потребители, подлежащи на обследване по реда на чл. 17, са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност, като изготвят периодично най-малко веднъж в годината анализи за общото и специфичното потребление на горива и енергия; изготвят програми за оптимизиране ефективността на енергийното потребление и осъществяват всички мерки за енергоспестяване, предвидени в програмите.

Паспортизацията на строежите

ЗИДЗЕЕ съдържа изменения с оглед прецизирането на текстове от ЗЕЕ в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), с който се въвежда паспортизацията на строежите, свързани с приложното поле на Директива за енергийните характеристики на сгради 2002/91/ЕС.

Според чл. 15 от изменения закон след завършване на нов строеж, както и при реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на съществуващ строеж, се съставя енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на строежа. Енергийният паспорт на съществуващ строеж се съставя след провеждане на обследване и установяване на енергийните характеристики на строежа, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията, извършено по реда на наредбата по чл. 17, ал. 2. Енергийните паспорти на съществуващи строежи съответстват на съдържанието на сертификата, издаден по реда на Наредбата за сертифициране.

Данъчни облекчения за сертифицираните сгради

Досегашният Закон за енергийната ефективност въведе изменение в Закона за местните данъци и такси, според което сгради със сертификати А и Б за енергийна ефективност се освобождаваха от данък сгради съответно за 10 и 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

Според новите промени в ЗЕЕ сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 2005 г. и получили сертификат А, се освобождават от данък сгради за 7 години или за срок от 10 години. За да бъде освободена от данък за период от 10 години, в една сграда следва да бъдат приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата. Аналогична е уредбата за сградите със сертификат Б, но там сроковете са съответно 3 и 5 години.

Свободно предоставяне на енергийно ефективни услуги в ЕС

Изменения в ЗЕЕ са направени и във връзка с пое
Top