РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Seco Tools, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Seco ToolsSeco разширява сериятаTurbo 10 за стандартночелно-цилиндрично фрезованеSeco разширява сериятаTurbo 10 за стандартночелно-цилиндрично фрезованеSeco обяви значително разши-ряване на своята успешна серияфрези Turbo 10 за стандартночелно-цилиндрично фрезоване.Целта е постигане на още по-го-ляма гъвкавост в гамата продук-ти като разширението включвавъвеждане на нови пластини с но-ви геометрии и радиуси, а същои пускането на пазара на висо-ко-производителни фрези.В момента се предлагатпластини с радиуси на режещиявръх от 0.4 mm до 3.1 mm (0.016"до 0.122"). Добавени са нови гео-метрии към основната гамапластини, които позволяватпостигане на по-голяма произ-водителност при трудни за об-работване материали катоалуминий, неръждаема стома-на, титанови сплави и др.Новата серия високо-произво-дителни фрези Turbo 10 предлагана производителите идеалноторешение за спирално челно-цилин-дрично фрезоване, когато се изис-ква стабилност на работата,гъвкавост и висока прецизност.Високо-производителнитв фрезиTurbo 10 се предлагат с диамет-ри от 20 mm до 54 mm (0.75" до2.00") за монтаж в държачи типWeldon, Seco Weldon,Combimaster, Seco-Capto и Arbor.Всички фрези от сериятаTurbo 10 включват прецизно об-работени гнезда, които подоб-ряват износването, стабил-ността и общия експлоатаци-онен живот чрез оптималенконтакт между тялото на ин-струмента и пластината. Ин-тегрирани канали за охлажда-щата течност позволяват пос-тигане на висока производител-ност като в същото време сеосигурява отлично отвежданена стружките. Изключителногъвкави, фрезите от сериятаTurbo 10 могат да се използватза фрезовене на канали и вдлъб-натини, за челно-цилиндричнофрезоване, за обработка на нак-лонени и челни повърхности,престъргване, пробиване и заструго-фрезови обработки.Фирмата Seco Tools е водещпроизводител на висококачест-вени металообработващи инс-трументи. Нейната продукто-ва гама включва пълна програ-ма от инструменти и пласти-ни за струговане, фрезоване,свредловане, зенкероване и рай-бероване, както и адаптиращисистеми за закрепване. Със сво-ите повече от 25 000 стандар-тизирани продукта Seco пред-лага цялостни решения за ме-талообработването и може даоборудва металообработващи-те машини с инструменти отвретеното до самия режещвръх на инструмента.Главният офис на компания-та се намира в гр. Фагерста,Швеция и има представителс-тва в повече от 50 страни в це-лия свят с 40 филиала, дистри-бутори и партньори.

Top