РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Унистър, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ УнистърСистеми за откриване и гасене на искри
Датчик за непрекъснато и надеждно
измерване на влажност на продукт

Навременно регистриране на събития с
точност до милисекунда
•    Ефективно управление на риска
    за производствените процеси
•    Отдалечен контрол и мониторинг,
    информационна система за безопастност
•    Елиминиране източниците на възпламеняване
•    Ефикасна превенция на пожари и експлозии
•    Без щети за персонала, оборудването
    и материалните активи
•    Без продължителни прекъсвания на производството
•    Възможност за отстъпка при застраховка от пожар

МТП, Пловдив, 2016 щанд 11С5

УНИСТЪР оод
София 1421, ул. Крум Попов 75, ет. 3, тел.: 02/963 27 99, 963 39 13,
факс: 02/963 42 71, e-mail: office@unister.bg, web: www.unister.bg


Top