Енергийната ефективност във фокуса на международен конгрес

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2006

 

Сериозният интерес към форума потвърди нарастващата актуалност на ЕЕ и ВЕИ

Тазгодишното издание на международния конгрес за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, организиран от Виа Експо, събра специалисти от различни националности, представители на бизнес средите у нас и високопоставени държавни служители, между 8 и 10 март в столицата. За разлика от миналата година, когато домакин на събитието бе Международен Панаир Пловдив, тази година форумът бе организиран в Националния дворец на културата. Характерен за последното издание на форума бе сериозният интерес от страна на български и чуждестранни специалисти, работещи в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както и високото ниво на държавно участие. През трите конгресни дни бяха разгледани различни аспекти, свързани с ЕЕ и ВЕИ - законовата рамка, възможностите и наличните техники и технологии, чуждия опит при решаването на задачи в тази област.

Основно внимание бе отделено и на съществуващите финансови механизми за стимулиране на инвестициите в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. "Инвестициите за енергийна ефективност са уникални. Многостранни са положителните им резултати не само за конкретния потребител, но и за страната като цяло. На първо място, трябва да отбележа подобряване надеждността на енергоснабдяването и намаляване на нуждата от внос. Второ - намалява се необходимостта от нови инвестиции в производството на енергия. И може би най-важното - намаляват вредното въздействие върху околната среда", коментира темата Таско Ерменков, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност. "Изчисленията показват, че срокът на възвращаемост в проекти по енергийна ефективност е около 3.5 години, а всеки лев, инвестиран в такива проекти, възвръща 0.26 лв./г.", заяви в допълнение г-н Ерменков.

Достижима ли е индикативната цел по отношение на ВЕИ?

Сред въпросите, провокирали най-голям двубой на мнения по време на конгреса, бе достижима ли е фиксираната от България индикативна цел по отношение дела на електроенергията, произвеждана от ВЕИ. Поради огромния интерес към темата се обърнахме за коментар към Агенцията по енергийна ефективност. Както всички специалисти, за които темата за възобновяемите енергийни източници представляват интерес, знаят, формулираната индикативна цел за България до 2010 г. е 11 % от брутното вътрешно потребление на електроенергия в страната да бъдат произвеждани от ВЕИ. Когато се цитира посочената цифра, често се забравя, че постигането й е обвързано с наличието на благоприятни климатични условия. "Последното условие е важно, тъй като днес изцяло, а в перспектива преобладаващата част от електроенергията от ВЕИ, ще се произвежда от водноелектрически централи. В разработената от АЕЕ Национална дългосрочна програма за насърчаване на ВЕИ (НДПВЕИ) е направена прогноза, че делът на ВЕИ през 2010 г. ще достигне над 8%, а през 2015 г. - 9% от брутното производство на електроенергия", коментират от АЕЕ доколко постигането на заложената индикативна цел е реално постижимо. Имайки предвид, че брутното вътрешно потребление се дефинира като разлика между брутното производство и нетния износ на електроенергия, немалко специалисти се обединяват около виждането, че индикативната цел ще може да бъде достигната, само ако се реализира износ. В Националната електрическа компания (НЕК) е разработен план за развитие на електропроизводството от ВЕИ с минимални разходи.

Електроенергията от ВЕИ днес е 7.6 от брутното производство

Според последните данни, с които разполага Агенцията по енергийна ефективност, предоставени й от Националния статистически институт, през 2004 г., която беше благоприятна от гледна точка на климатичните условия за ВЕЦ, брутното производство на електроенергия е 3561 ktoe, а нетният износ - 505 ktoe. Следователно брутното вътрешно потребление е 3056 ktoe. Производството на електроенергия от ВЕИ, изцяло от ВЕЦ, е 272 ktoe, което формира дял от 8.9 % от брутното вътрешно потребление и 7.6% от брутното производство, информират от АЕЕ.

Стимулираме енергията от ВЕЦ и биомаса

За да може формулираната индикативна цел да бъде достигната, според АЕЕ, е необходимо да бъде стимулирано производството на електроенергия от ВЕИ и, на първо място, от водна енергия и биомаса. "Те са най-добре усвоените и достъпни технологии и в близка перспектива ще осигуряват електроенергия от ВЕИ с най-ниска себестойност. Едновременно с това е необходимо да се прилагат мерки за спестяване на електроенергия и за намаляване ръста потреблението", коментират от АЕЕ.Ключови думи: Виа ЕкспоTop