Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

 

Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача за намиране на технически и икономически целесъобразно решение за инсталиране на устройства за защита от пренапрежение в жилищна сграда, в настоящия брой публикуваме коментари и конкретни решения на специалисти в областта на електроизграждането. Според условието на задачата, е необходимо изделията да осъществяват защитната си функция по отношение на общата електрическа инсталация в къщата и инсталираната система за допълнително производство на електрическа и топлинна енергия на базата на фотоелектрически соларни панели.

Основното електрическо захранване на къщата се осъществява централно - от местното електроразпределително дружество, посредством въздушен електропровод. Главното разпределително табло, което е и електромерно, е разположено на приземния етаж на двуетажната постройка. В него са монтирани главен автоматичен прекъсвач, модулни автоматични предпазители, допълнителни модулни устройства и дефектнотокови защити. Електрическата захранваща мрежа е еднофазна трипроводна, тип TN-S. Мълниезащитната система на сградата се състои от инсталиран външен неизолиран мълниеотвод (прътов мълниеприемник) и два токоотвода, свързани към заземителния контур.

Системата за производство на електрическа енергия на базата на фотоелектрически панели включва следните компоненти - 10 броя соларни панели (модули), инсталирани на покрива на сградата; зависим инвертор, монтиран на приземния етаж в съответно помещение; комплект свързващи кабели и разпределителни кутии за постояннотоковата част на системата (между фотоелектрическите клетки и инвертора); кабелна линия от инвертора до главното табло. Всеки от соларните панели е с инсталирана мощност 165 W, номинално напрежение 24 V, размери В/Ш/Д – 1237/1082/38 мм, тегло 18 кг. Инверторът е с инсталирана мощност 1300 - 1850 W, входящо постоянно напрежение 150 - 400 V DC (макс. 500 V), максимален входящ ток 10 А, изходно напрежение 230 V(+10%/-15%), честота 50 Hz (±0,2%). Дължината на кабелната линия между него и главното табло е около 12 м, а до фотоелектрическите панели - около 20 м.

Според техническите изисквания, катодните отводители (вентилни отводи) трябва да бъдат модулно изпълнение за монтаж на DIN шина, да съответстват на международния стандарт IEC 61643-1, да са изработени на основата на искрища и/или варистори. Препоръчително е да предоставят възможност за индикация на работното им състояние. С оглед пълнота е желателно предложеното техническо решение да съдържа схема с препоръчителното местоположение за инсталиране на защитните устройства.

Има висока опасност от пряко попадение на мълния

Уважаеми колеги, предлагаме поставената техническа задача да се реши чрез използване техника на АВВ, включително серията модулни защити от импулсни пренапрежения OVR и специализираната серия за защита на системи, съставени от фотоелектрически панели - OVR PV. Приемаме, че 10-те соларни панела са свързани последователно, тоест напрежението към инвертора е 240 VDC. Следвайки условието на техническата задача, приемаме, че е налице висока опасност от пряко попадение на мълния върху външната мълниетводна инсталация.

Предлагаме изпълнението на следната техническа конфигурация:

Катоден отводител OVR PV 70 600 s P TS, който се инсталира в разпределителната кутия между соларните панели и инвертора (точка А на фигурата). Това устройство ще защитава фотоелектрическите панели, както и постояннотоковата страна на преобразувателя. Технически характеристики на катодния отводител са максимално работно напрежение 600 V DC; максимален разряден ток 70 kA; заменяеми модули (P); система за безопасен резерв на базата на два интегрирани варистора (s); безпотенциален контакт за дистанционна сигнализация (TS) на състоянието.

Катоден отводител OVR 1N 40 275 s P TS, който се инсталира в табло или кутия непосредствено преди инвертора (точка D на фигурата). Устройството ще защитава променливотоковата част на инвертора. Технически характеристики на катодния отводител - максимално работно напрежение 275 V АC; максимален разряден ток 40 kA; ниво на защита по напрежение Up = 1.5 kV; заменяеми модули (P); система за безопасен резерв на базата на 2 интегрирани варистора (s); безпотенциален контакт за дистанционна сигнализация (TS) на състоянието.

Катоден отводител OVR T1+2 25 255 TS, който се инсталира в главното табло на къщата (точка Е на фигурата). Това устройство осигурява защита на входящата точка на електрическата инсталация. Съдържа интегриран защитен елемент – искрова междина. Технически характеристики на катодния отводител - максимално работно напрежение 255 V АC; максимален разряден ток 25 kA на работен проводник; ниво на защита по напрежение Up = 1.5 kV; безпотенциален контакт за дистанционна сигнализация (TS) на състоянието.

инж. Александър Стоянов, АББ България

Повредите водят до сериозни загуби

Пренапреженията – мълнии и токови удари, са сред основните причини за повреди на електрическите уреди и все по–широко навлизащите в промишлеността и бита електронни системи. Повредите в захранващите и управляващи системи водят до сериозни материални загуби. Това прави използването на уреди за защита от пренапрежения наложително. Катодните отводители са предназначени да защитават електрическите уреди, отвеждайки тока на мълния или паразитните смущения към земя.

Предлагаме поставената в списание Инженеринг ревю техническа задача да се реши с разрядник на немската компания Moeller Electric от серията SPС-S. Предназначен е за защита от пряк или индиректен удар от мълнии и от пренапрежения при комутационни процеси. Разрядникът е клас С с номинален импулсен ток 20 kA. За еднофазна трипроводна захранваща схема най-подходящ е SPC-S-20/280/2. Той представлява модулен разрядник с основа и заменяем модул. Тази допълнителна опция позволява значително да се намалят разходите за подмяна. Този тип разрядници имат възможност и за дистанционно следене на състоянието и индикация за подмяна.

В приложената еднолинейна електрическа схема сме предложили примерно свързване на един такъв тип разрядник за TN-S захранваща мрежа.

инж. Васил Вълчев,
инж. Пламен Комарев
от Търговски отдел в АСМ

Да се изравнят напълно потенциалите в сградата

Защитите от пренапрежение са задължителен елемент от съвременните електроинсталации в промишлени и битови сгради. Тяхната цел е да предпазват консуматорите от случайни кратки, но мощни енергийни импулси, които възникват вследствие на природни явления (гръмотевични бури, мълнии) или комутационни процеси в енергийната система.

За да бъде ефективна системата за защита от пренапрежения в дадена сграда, е необходимо да бъдат изпълнени две условия. На първо място, тя трябва да бъде изградена с всички нива на защита - B (I), C (II) и D (III). Защитите B, намиращи се най-близо до източника на пренапрежение, имат най-голяма токоотвеждаща способност, но са и най-бавни. Също така, трябва да се извърши пълно изравняване на потенциалите в сградата. За целта е необходимо да се свържат металните части на инсталациите към централната точка (шина). За ВиК и отоплителната инсталация това свързване е директно към шината, а за компютърни, телефонни, сателитни и електрически инсталации – през съответните защити. Преди защитите, следва да се монтират стопяеми предпазители.

Поради отсъствие на достатъчно подробни данни за инсталациите в условието на задачата, предлагаме само принципни решения. Категоричната ни препоръка е изборът на конкретни схеми и елементи от защитата да се извърши след консултации със специалисти. Компаниите Weidmueller и SCHRACK предлагат богата гама от защити за силовите инсталации. За компютърни, телефонни, сателитни, системи за видеонаблюдение и други слаботокови инсталации, Weidmueller предлага специализирани защити. Според заданието, има монтиран мълниеотвод. Ще разгледаме системата от главното табло към консуматорите, в това число и слънчевите панели за алтернативно електрозахранване. На фиг. 1 е дадена принципната трифазна схема на захранване в еднофазен вариант.

В главното табло, което е и електромерно, препоръчваме да бъдат монтирани защити: клас I (B) - непосредствено преди електромера, клас II (C) и клас III (D) – след електромера (съгласно фиг. 1). В зависимост от конкретните консуматори е желателно да има и стопяеми предпазители във вертикалните клонове на фиг. 1, преди защитите. Модулът от клас I е изпълнен с газоразрядник с електронен пусков електрод, а тези от клас II и клас III – с варистор. Максималната стойност на предпазителя преди газоразрядника е 125 А, а на този преди варисторните модули – съответно 16 и 125 А. Защитите са предназначени за жилищни сгради, отговарят на стандарта IEC 61643-1, разполагат със светодиодна индикация и се монтират на DIN-шина – съгласно техническото изискване. Те са разработени и произведени от Weidmueller, Германия.

За коректната работа на системата е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия - да се съблюдават стойностите на стопяемите предпазители, предхождащи защитните модули, и тяхното бързодействие; да се избягва успоредното полагане на кабели в електромерното табло (например неизолирания кабел към електромера и изолираните захранващи кабели), опроводяването на защитните модули към захранващите линии, нулевите и заземителни проводници да се осъществява с възможно най-къси връзки. На фигура 2 е дадена предложената схема на електрозахранването на сградата.

инж. Красен Попов, ВАЙД-БУЛ

Комбинирана защита - I-во и II-ро ниво

Уважаема редакция, екипът на фирма ВиВ Изоматик с интерес се запозна с поставената задача за реализиране на защита от пренапрежение в жилищна сграда. Предлагаме решение с елементи за защита от пренапрежение на фирма Phoenix Contact, Германия. Компанията предлага цялостна концепция за защита от пренапрежение за всички електрически връзки от/към защитавания обект - както за захранващите линии, така и за всички комуникационни и сигнални линии. Разработени са и специализирани модули за защита на инсталации с фотоелектрически модули.

Защитата от пренапрежение е много важен елемент и от системата за допълнително производство на електрическа енергия, изградена от фотоелектрически модули. Поради високата цена на системата и дългия срок на възвръщаемост на инвестицията, всяка повреда в оборудването е крайно нежелателна. В конкретния случай е необходимо да се поставят защити от пренапрежение на страна основно захранване, на постояннотоковата и променливотоковата страни на инвертора и непосредствено след фотоелектрическите модули. За максимална ефективност се препоръчва защитните елементи да се монтират максимално близо до защитаваното оборудване (фиг. 1). Когато кабелната линия между защитаваните устройства е по-дълга от 10 м, се препоръчва да се монтира защита и в двата й края.

Основното захранване с електрическа енергия се осъществява от местното електроразпределително дружество, посредством въздушен електропровод. Захранващата система е монофазна, трипроводна, тип TN-S. Най-целесъобразно е да се използва комбинирана защита от пренапрежение I+II ниво, тип FLT-CP-1S-350. Избраният модул представлява комбинирана (Type1+Type2) защита от пренапрежение, ново поколение, с щепселни арестори, работещ на принципа AEC (Аctive Energy Control), разработен от Phoenix Contact. Инсталира се в главното разпределително табло. Състои се от арестор I ниво с искрова междина, арестор II ниво с метал-оксиден варистор и обединителен модул - арестор I ниво с искрова междина. Защитата осигурява защитно ниво Up (L-N/N-PE)<1kV/<0.9 при номинален разряден ток In(8/20)ms, равен на 100 kA и максимален импулсен ток Iimp(10/350)ms, равен на 50 kA. Състоянието на защитата може да се следи чрез механичен индикатор върху всеки арестор или чрез сух контакт. Модулът се свързва паралелно между фазовия (L) и работния неутрален проводник (N), и защитния неутрален проводник (PE).

Непосредствено до инвертора препоръчваме да се инсталира модул, тип PV-SET-AC/DC (фиг. 2), осигуряващ защитата на постояннотоковата и променливотоковата страни на инвертора. В конкретния случай, дължината на линията е около 20 m, поради което считаме, че е целесъобразно да се инсталират модули, тип PV-SET-DC, непосредствено след фотоелектрическите панели. Модулите PV-SET-AC/DC и PV-SET-DC се състоят от арестори с щепселни метал-оксидни варистори. Всеки арестор разполага с механичен индикатор на работното състояние. Като допълнителни мерки за защита от пренапрежение препоръчваме да се инсталират защитни устройства на всички сигнални и комуникационни линии, влизащи в сградата.

инж. Марин Шишков,
ВиВ Изоматик

"Вътрешната" защита - при желание на собственика

Сигурността на една съвременна жилищна сграда и обитателите й от атмосферни и комутационни импулсни пренапрежения се осъществява посредством реализиране на “външна” и “вътрешна” защитни системи. “Външната” мълниезащитна система се изгражда задължително към всяка сграда, за да я предпази от разрушаване при директно попадение на мълнии. “Вътрешната” защитна система има за цел да предпази от поражения електрическите съоръжения, електрониката и живущите в сградата. Тази защита се осъществява при желание от собствениците на сградата, като се спазват изискванията на съществуващите международни и национални стандарти. В жилищните сгради проникват пренапрежения, индуктирани в захранващата електроснабдителна мрежа и съответната линия 220 – 380 V; както и в проводниковите вериги във вътрешността на сградата от преминаващия ток на мълния през мълниеотводите към заземителния контур. Също така, в жилищните сгради проникват капацитивно индуктирани пренапрежения; галванични пренапрежения, в резултат на протичащия ток на мълния през заземителното съпротивление на потенциал – изравнителната шина в главното табло, както и индуктирани в съобщителните мрежи - телефонни, кабелни, телевизионни и др.

В отговор на поставената в сп. Инженеринг ревю задача препоръчваме еднофазната електроснабдителна трипроводна линия 220 V (тип ТN-S) на къщата да се защити с DEHNventil M T N 255. Апаратът се монтира в главното табло пред електромера върху DIN шина. При отдалеченост на електрическите потребители над 5 м от главното табло те трябва да се защитят допълнително и със защитни апарати тип 3: DEHNsafe, SFL- Protector или комбинираните защитни апарати, включващи и защита от съобщителните линии SF-Protector, TV- Protector, ISDN- Protector, UGKF/BNC и др.

Тъй като "външната" защита предпазва фотоелектрическата система от директна мълния, но не и от наличието на силно електромагнитно поле, препоръчваме използването на специално разработения за изхода на модулите защитен апарат DEHNguard Y PV 1000, както и DEHNguard Y PV 1000 за DC-входа на инвертора и DEHNguard M TNS 275 за променливотоковата връзка на инвертора с електрическата система. Всички предложени защитни апарати разполагат с индикация на работното състояние и съответстват на международните и IEC 61643 стандартите. Апаратите DEHNventil и DEHNguard са модулен тип.

проф. д.т.н. инж. Стефан Илиев,
DEHN+SOEHNE

Необходимо е да се изгради защита
на три нива

Уважаема редакция, предлагаме техническата задача, поставена в последния брой на сп. Инженеринг ревю да се реши чрез използването на защити от пренапрежение на Siemens, тип 5SD7, и по-конкретно катоден отводител клас C, 3p+N за TN-S мрежи - 5SD7072. Системата за защита има три нива, осигуряващи съответно “груба”, “средна” и “фина” защита.

Първото ниво, или т.нар. груба защита от тип 1 „B”, се осигурява с катодни отводители 5SD7, които отклоняват най-голямата част от свръхнапреженовата вълна. Задачата им е без повреди да отклонят мълниеносните токове. Съгласно изискванията, залегнали в международните стандарти IEC 61312-1 и IEC 61024-1, би могло да се заключи, че в най-неблагоприятните случаи, катодните отводители в дву- и четирипроводникови електрически системи трябва да отклоняват 50 kA на полюс или 25 kA на полюс от импулсен ток с форма на вълната 10/350 ms. Описаните параметри могат да се постигнат с уреди, проектирани на базата на искрова междина.

Второто ниво, или т.нар.срeдна защита - тип 2 „C”, се осигурява с катодни отводители на базата на варистори, които трябва да отклоняват без повреди атмосферните пикове и пренапрежения от комутационни процеси в мрежата с форма на вълната 8/20 ms. При съответните условия те могат да бъдат инсталирани без първо ниво в главното табло. Обаче, в повечето случаи варисторите са инсталирани след катодните отводители, които намаляват пренапреженията и отрязват енергията на „пренапреженовата” вълна. Визуално сравнение на енергиите, отклонени от тока на мълниезащитния катоден отводител 50 kA и пренапреженовия катоден отводител 25kA, може да се види на фиг. 2.

На фиг. 1 са представени категории за пренапрежение и устойчивост на импулсно напрежение U imp. (1,2/50 ms) за индивидуалните части на сградата и за променливо напрежение на мрежата 230/400V съгласно IEC 664-1.

Пренапреженовите катодни отводители са оразмерени за специфичен топлинен изход. При голяма мощност или често повтарящи се пренапрежения в мрежата, топлинният им капацитет може да се превиши и те да изключат от защитния им изключващ апарат. След изключване, пренапреженовите катодни отводители стават нефункциониращи и трябва да се заменят. Изключването се индицира оптично и дистанционно. При измерване на изолация е необходимо катодните отводители да се изключат от земя, за да се получат коректни резултати.

Третото ниво, или т.нар. фина защита - тип 3 „D”, допълва типове 1 и 2 с цел осигуряване на надеждна защита. Основни елементи на защитата са варистори и потискащи диоди, способни да отклонят пренапрежения с форма на вълната 8/20 ms. Препоръчва се тази защита да се инсталира директно на защитавания апарат, без дълги проводникови връзки между катодния отводител и уреда. В противен случай, а именно при дълга проводникова връзка, могат да възникнат индуктивни пренапрежения в свързващите проводници.

инж. Кирил Маринов, Електрис

Препоръчваме
йерархична структура
за защита

Съгласно условието на задачата, пасивната защита на сградата е осигурена от съществуващ мълниеотвод. Наличието на тази защита е предпоставка да се пристъпи към изграждане на активна защита от пренапрежения, каквато се осигурява чрез монтиране на т.нар. катодни отводители. Изхождайки от инженерния си опит и в съответствие със задачата, считаме, че е необходимо да бъде изградена йерархична структура за защита. Препоръчваме за защита на главното електромерно табло, непосредствено след входящия прекъсвач да се монтира отводител, тип SPD-B40/1pN. Това е двуполюсен катоден отводител с варисторен елемент, който ще защити цялата захранваща система от пренапрежения, постъпващи както по фазовия, така и по нулевия проводник. Отводителят се монтира на DIN шина, има индикатор за повреда, защитава от пренапрежения (Up ) до 2 kV. Техническата спецификация на отводителя включва още напрежение на сработване (Uc ) 275 V и големина на разрядния ток - до 40 kA. След свързване на главната захранваща верига към отводителя, изходящата му верига се свързва към защитния токоотвеждащ кръг.

За защита на останалите консуматори препоръчваме непосредствено преди групата консуматори да се монтират два катодни отводителя. Единият, тип SPD-D10/1pN, ще осигури защита на останалите консуматори. Той е предназначен за монтаж на DIN шина, разполага с индикатор за повреда, защитава от пренапрежения (Up) до 1.2 kV, характеризира се с напрежение на сработване (Uc) 275 V и големина на разрядния ток до 10 kA. Вторият катоден отводител - тип SPD-D5/1pN, е предназначен за защита на системата за производство на електрическа енергия. Този отводител ще бъде монтиран в таблото за управление на системата и ще я защитава от пренапрежения. Сред техническите му характеристики са - защита от пренапрежения (Up) до 1.2 kV, напрежение на сработване(Uc) по-ниско от 275 V, големина на разрядния ток до 5 kA. И вторият отводител е предназначен за монтаж на шина.

За да функционира правилно системата от катодни отводители е необходимо изградената мълниезащитна и заземителна инсталация да съответства на изискванията на Правилника за безопасна работа на енергопотребителите и Наредбата за изпитване на заземители.

инж. Мирослав Денков,
Елмарк Груп - България

 

Отделна защита
на инсталацията
и соларните панели

Уважаеми колеги, предлагаме техническата задача да се реши чрез използването на вентилни отводи (ВО) от серията OVR на ABB. Отводите ще осигурят пълна защита от атмосферни и комутационни пренапрежения, както на електрическата инсталация в къщата, така и на соларните панели монтирани на покрива.

Тъй като захранващата мрежа е въздушна, тип TN-S, и сградата разполага с осигурена мълниезащита с неизолиран мълниеотвод, е целесъобразно да се използва вентилен отвод, тип 1 от серията OVR HL. Той би осигурил защита на мрежата от пряко попадение на мълния, както по въздушния електропровод, така и през мълниезащитната и заземителната инсталация. Вентилният отвод OVR HL е изработен на основата на MOV (метало-окисен варистор) технология, осигурява ниски нива на остатъчни напрежения и много лесна координация с вентилния отвод, тип 2. OVR HL се инсталира в главното разпределително табло. Използваният вентилен отвод, тип 1 - OVR HL 15 440 s P TS, има способността да отведе енергията на пряко попадение от мълния и да осигури първото ниво на защита на мрежата.

Кабелите, които са подложени на пренапрежение, ограничават ефекта от първия вентилен отвод на 10 м. Затова е целесъобразно използването на още един вентилен отвод, тип 2, в координация с първия с цел постигане на необходимото ниво на защита. Предлагаме в ролята на втори вентилен отвод да се използва OVR 1N 40 275 s P TS, монтиран на приземния етаж в разпределителното табло на инвертора. Той осигурява защита на оборудването срещу преходни пренапрежения, които възникват в електрическата мрежа. Вентилният отвод, тип 2, е способен да отведе енергията на непряко попадение от мълния или комутационно пренапрежение и осигурява второто ниво на защита на мрежата. Ако съществува риск от пренапрежение в електрическата мрежа, то той се отнася и за слаботоковите системи (телефонни линии, информационни системи и др.). Решението е да се използва вентилен отвод от типа OVR TC.

Тъй като в къщата има инсталирана система за допълнително производство на електрическа и топлинна енергия на базата на фотоелектрически соларни панели, то и тази система следва да бъде защитена срещу атмосферни и комутационни пренапрежения. Постояннотоковата верига след всеки соларен модул и комплектът кабели и разпределителни кутии (между соларните клетки и инвертора) трябва да се защитят. Тази защита се осъществява от вентилен отвод от серията OVR PV. Типът на отвода е OVR PV 40 600 PTS. Необходимо е да се осъществи и защита на инвертора от постояннотоковата страна чрез същия тип вентилен отвод, монтиран на приземния етаж в разпределителното табло на инвертора. По този начин се осигурява пълно ниво на защита на цялата мрежа.

Съгласно техническите изисквания, тези вентилни отводи отговарят на стандарт IEC 61643-1, монтират се на DIN шина, разполагат с индикатор за състояние и система за безопасен резерв, и дават възможност да се следи дистанционно състоянието им. Използваните вентилни отводи са с изваждаеми модули, което ги прави лесни за поддръжка и сервиз, тъй като могат да бъдат заменени, без да се изключва захранването. Вентилните отводи, тип 1 и тип 2, трябва да бъдат защитени срещу късо съединение и претоварване чрез автоматични предпазители крива С, съответно 40 А и 16 А от серията S 201 на АВВ.

Разположението на предлаганите средства за защита срещу комутационни и атмосферни пренапрежения на фигурата.

инж. Росен Кемалов, специалист продажби електрооборудване Контрагент 35

Препоръчваме комплексна защита

Уважаеми колеги, предложението ни за решаване на поставената техническа задача се основава на предположението ни, че външната мълниезащита е изпълнена съгласно нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения. От своя страна, вътрешната мълниезащита трябва да бъде изпълнена съгласно следните изисквания:

Системата за изравняване на потенциалите вътре в жилищната сграда трябва да бъде свързана към заземителната система на сградата. Оптималното, според нас, решение е показано на фиг. 1.

Да се направи подбор на устройства, защитаващи електрическата инсталация от въздействието на преки и непреки попадения на мълнии, пренапрежения от всякакъв род и да се избере подходящо място на монтажа им.

Зонната концепция за мълниезащита се явява оптимално решение, както от икономическа, така и от гледна точка на надеждността на мълниезащитата на дадена сграда. Зонната концепция е показана на фиг. 2.

Вътре в сградата, в най-общия случай, могат да се обособят три зони. Максималното значение на нивата на защита за арестор клас В (тип I) е 4 kV, за арестор клас C (тип II) 2.5 kV, а за арестор клас D (тип III) - 1.5 kV. При конкретната техническа задача, електромерното и разпределителното табло са обединени. Най-целесъобразно е монтирането на комбиниран арестор от тип I с ниво на защита <1,5 kV. Такъв тип е аресторът на немската компания DEHN+SOEHNE - DEHN Ventil DVM TN 255. Аресторът е със сменяеми модули и индикация за нормална им работа. Изработен е в съответствие със стандарта IEC 61643-1 и DIN VDE 0675-6. Монтажът следва да се извърши на входа на главното табло преди дефектнотоковите защити. Може да се монтира в самото табло или в отделна кутия. За защита на аресторите трябва да се използват предпазители тип
gL/gG >32 A.

Бихме могли да предложим и специална концепция за защита от пренапрежения на соларната система на жилищната сграда. Възможните точки, в които могат да бъдат монтирани устройства за защита от пренапрежения, са - разпределителната кутия на фотоелектрическата система, постояннотоковият вход на инвертора, в изхода на инвертора (230 V) и в главната захранваща мрежа.

инж. Атанас Симеонов,
Стимар
Top