Многоосната металообработка като отговор на предизвикателствата в съвременното машиностроене

Начало > Машини > 10.02.2017

Многоосната металообработка като отговор на предизвикателствата в съвременното машиностроене
Многоосната металообработка като отговор на предизвикателствата в съвременното машиностроене
Многоосната металообработка като отговор на предизвикателствата в съвременното машиностроене

Многоосната металообработка осигурява множество предимства за производителите, които имат възможност да се възползват от пълния потенциал на технологията. Тя значително повишава комплексността на обработката без смяна на установката, пребазиране и презатягане, както и без намеса на оператор.

Преходът от конвенционална към многоосна обработка
в много производства е естествена стъпка към тяхното модернизиране и автоматизиране, тъй като технологията позволява обединяване на множество отделни машинни операции в една. Тя се явява логичен отговор на потребността от бързо, точно и разходно ефективно производство на детайли в множество отрасли като автомобилостроене, корабостроене, уредостроене, енергетика, авиация, космическа техника и др. Сред най-съществените ползи от многоосната обработка са значителното редуциране на времето и разходите за производство, повишаването на производителността и точността, както и намаляване продължителността на периодите между два производствени цикъла.

Повишената ефективност при многоосната металообработка
се дължи основно на елиминираната нужда от пребазиране и повторно закрепване. Това намалява натоварването и върху операторите на металообработващата машина или център, които не се налага да извършват толкова много на брой операции като при конвеницоналната обработка, за да постигнат желания краен ефект. Многоосната металообработка позволява производството на детайли със сложни обемно-профилни повърхнини в един единствен непрекъснат производствен цикъл, което намалява риска от грешка на оператора и повишава качеството на обработваното изделие.

Ако при конвенционалната триосна обработка
за производството на завършено изделие с комплексна обемно-профилна повърхнина обикновено са необходими три или четири отделни металообработващи машини, както и оператор, който да координира процеса и да осигури преместването на работния детайл от една машина на друга, при многоосната металообработка един-единствен 5-осен обработващ център може да е напълно достатъчен.

Машините за многоосна обработка (с 5 и повече оси)
разполагат с големи възможности за оптимизиране на машинните операции, включително комбиниране на фрезоване и струговане. Чрез такива технологии детайлите могат да бъдат цялостно обработвани на една установка и с едно затягане на обработващите инструменти. Обработката на различните повърхнини с повече на брой инструменти с по-малка дължина способства за намаляване на вибрациите и допуските, както и за удължаване на експлоатационния живот на инструментите. При седемосната обработка възможностите за повишаване на ефективността са още по-големи, като е възможно

комбинирането на множество операции
като шлифоване, фрезоване, пробиване и струговане в една установка. За управление на комплексните многоосни операции обикновено се използват сътветните CAD и CAM системи, като съвременните софтуерни решения, разработени специално за многоосна обработка, обхващат всички приложения на 5(+)-осните металорежещи и металообработващи машини.
Дали

внедряването на решение за многоосна обработка в едно производство е рентабилно
зависи до голяма степен от потребностите на това производство, вида и мащаба му. В много индустриални приложения по-голямата първоначална инвестиция за закупуването на обработващ център или многофункционална машина за многоосна обработка се възвръща за изключително кратки срокове. Повишаването на ефективността при голям обем на продукцията бързо увеличава и разходната ефективност на внедрената иновация.


Вижте още от Машини


Ключови думи: многоосна металообработка, триосна обработка, 5-осни обработващи центри, металообработващи машиниTop