Негово величество Стандартът

Начало > Редакционен коментар > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2008

През последното десетилетие вятърът на промяната отвя тотално не само старите икономически отношения, но и цялата стандартизационна, закова и нормативна уредба, регламентираща рамката в областта на техническите средства и съоръжения. С навлизането на водещи чуждестранни производители на техника у нас, стандартите по ГОСТ, дотогава "закон" в техниката, постепенно започнаха да се изместват от други - западни стандартизационни авторитети. Всички ние, участвали по един или друг начин в процесите в индустриалния сектор през последното десетилетие, знаем, че в усърдието си да се превърнем в отличници толкова набързо хармонизирахме важни стандарти и нормативни изисквания, че дори не счетохме за необходимо да ги преведем на български език. Други преведохме, но без да си направим труда да осигурим приемственост по отношение на утвърдени сред поколения инженери термини. Или дори направо изписахме на кирилица английските наименования. Но това е друга тема...

В усърдието на държавните органи да се харесат на Брюксел някак настрани остана огромната роля на стандартите в инженерните науки в качеството им на фундамент и в областта на проектирането, и в сферата на поддръжката на техническите средства и съоръжения. А дори и в съда! За това свидетелства напълно истинската история за приключило наскоро съдебно дело. Ищецът - високопоставен мениджър в индустриално предприятие, потърсил съдебна отговорност за излязъл от строя много скъп редуктор в рамките на гаранционния срок. Доставчикът на техниката не заменил, нито отремонтирал за своя сметка съоръжението, тъй като анализите му показвали, че причината за сериозната повреда е вследствие на неправилна експлоатация. Всяка от страните имала сериозни технически аргументи. Привлечени били мастити авторитети от научните среди. Съдията, напълно логично, не бил техническо лице и, както сам признал, терминът редуктор не му говорел нищо, а за наблюдаваните повреди по зъбните колела и вероятните причини за появата им въобще не бил чувал. И тогава на съдебната сцена излязъл Негово величество Стандартът - облечен в нова общоевропейска визия и съдържание.

Самият изход от конкретното съдебно дело сам по себе си не е интересен. Важното е, че Стандартът изиграл определяща роля за този изход. Следователно, в пълна сила важи постулатът от римското право "Непознаването на закона, (т.е. на стандартите), не освобождава от отговорност".

инж. Амелия Стоименова,

главен редактор
Top