Обезмасляване на повърхности и части със системи за студено почистване

Начало > Инструменти, материали > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Почистването и обезмасляването на различни компоненти в производството и поддръжката на машини и техника е един от основните индустриални процеси, който включва голямо разнообразие от операции, техники на почистване и видове разтворители. Почистването е част от всяко производство, в което е необходимо повърхността на някой от компонентите на продукта да се подготви за следващи операции, изискващи чисти повърхности като заваряване, боядисване и нанасяне на покрития. Отделно от това, във всеки отдел за поддръжка ежедневно се налага метални детайли и машинни компоненти да се почистват от стари масла и смазки обикновено с цел ремонтиране на детайла или провеждането на точни измервания - (например преди микроскопска проверка за пукнатини). И не на последно място, в завършващите фази на производството чистотата на повърхностите се явява основен показател при оценка на качеството на детайлите.

Изисквания към обезмасляващите течности
За много ръководители на сервизни, производствени или ремонтни звена намирането на подходящото средство за почистване е истинско предизвикателство, защото целият процес на почистване обхваща не само третирането на повърхностите, а и правилното боравене и съхранението на всички материали, разтвори и образуваните от тях продукти и отпадъци. Освен ефективността на почистване, обезмасляващите течности трябва да бъдат щадящи към повърхностите и да не причиняват корозия на метала. Допълнително съществуват редица  изисквания за безопасността на работното място, рестрикции за изливане на химикали в обратните води и други критерии за опазване на околна среда. 

При избора на подходяща технология е добре да се вземат предвид следните фактори:
• материалът, от който е направен компонентът, който се почиства – например метални части или детайли в производството; части от превозни средства или оборудване; пластмаси, фибростъкло, отпечатани платки и т. н.;
• видът на замърсяванията, които е необходимо да бъдат отстранени - често това са смазки, масла и др., а понякога отлагания от въглерод, стопилка, катрани, нежелана боя или лепила,смоли, кал и др.;
• изискванията на следващите операции върху детайла;
• изискванията за съхранение на изходните суровини и остатъчните продукти.

Същност на студеното обезмасляване
Една от най-разпространените техники е индустриалното почистване със студен обезмаслител в т. нар. студени системи. В тези системи се използват студени, а не кипящи разтворители. Същността на "студеното обезмасляване" е процесът да се извършва без загряване на разтворителите с цел да се спести енергия и ресурси, постигайки желания резултат по-бързо, икономично и ефективно. Този тип системи обикновено се състоят от работна установка или покрит контейнер, в който предметите могат да се почистват ръчно или полуавтоматично (например с изчеткване или забърсване) с помощта на подходящ накрайник, както и да се пръскат с разтворител или да се накисват в него. Методът е предпочитан при почистване на компоненти с различна форма, тегло или материал, както и когато се налага честа смяна на операции или при ограничено пространство. Към момента това е един от най-ефективните методи, стига да се подбере правилната почистваща течност, която да се вложи в системата.

Характеристики на студените обезмаслители
Разнообразието от студени обезмаслители е голямо. С оглед избирането на подходящата за целта течност е добре да се имат предвид основните характеристики на този тип препарати:

Точка на възпламеняване (Flash point). Сред предлагания спектър от студени обезмаслители има такива с много висока (>100 °C) или много ниска (< 45 °C) точка на възпламеняване. Колкото по-висока е точката на възпламеняване, толкова по-ниска е вероятността от пламване на течността. Добре е да се има предвид отбелязаната от производителя точка на възпламеняване и да се обърне внимание на използваната температурна скала (Целзий, Фаренхайт).

Токсичност. Необходимо е препаратите да бъдат придружени със съответния лист с данни за безопасност MSDS (Material Safety Data Sheet). Препоръчително е преди да се пристъпи към избора на конкретен препарат, да се обърне внимание на посочените степени на експозиция на веществото или сместа, както и на кодовете и класификациите на веществото, и дали те са позволени за влагане в съответното производство. Много от веществата, въпреки,че все още присъстват на пазара, са забранени за употреба. Добре е да се вземат предвид и особеностите на помещението, в което ще се извършва процесът, дали то е проветриво, каква е работната температурата и дали е необходима аспирация. В листа с данните за безопасност производителят указва какви лични предпазни средства следва да бъдат използвани, както и какви мерки да бъдат взети в случай на контакт на веществото с кожата или очите.

Мирис. Един от най-пренебрегваните фактори при избора на почистваща химия е мирисът на разтворителя. Често разтворителите имат силен, натрапчив и характерен мирис, който е причина за оплаквания от страна на работниците и за неприятни странични ефекти като световъртеж. Ако помещението, в което се работи, е с ограничено пространство, е важно да бъде избрана течност с възможно най-слаб мирис.
Степен на изпарение. Степента на изпарение също е необходимо да бъде взета под внимание в процеса на почистване. Има различни таблици, сравняващи нивото на изпарение на различните обезмаслители и разтворители. Производителите също обозначават степента на изпарение върху етикета. Колкото по-бързо се изпарява препаратът, толкова по-бърз е и почистващият ефект и по този начин не се налагат допълнителни процедури по сушене. Бързото изпарение обаче налага специфични начини на съхранение и разходът на течност е по-голям. По-бавно изпаряващите се продукти, от друга страна, имат функцията да осигурят временна защита от корозия и вредни влияния, в случай че се налага да се изчака със следващата обработка на детайла и е необходимо той да бъде съхраняван.

Степен на разтваряне. За мерна единица се счита разтворителната способност на каури-бутанол – КВ. Колкото по висока КВ стойност е обозначена, толкова по-силно е почистващото действие. Тестването с малко количество разтворител е препоръчително, за да се установи дали дадената течност има желания почистващ ефект за конкретните детайли и дали не причинява нежелани реакции с металите.

Добре е също така де се вземе предвид и себестойността на продуктите. Правилното определяне на собствените нужди е първата стъпка при калкулация на разходите за индустриални обезмасляващи средства. Също е важно да се пресметне каква е цената на съхраняване или изхвърляне на изразходваната течност, която в повечето случаи се счита за опасен отпадък и не може да бъде изливана в обратни води и канализация. Изборът на система за почистване, при която не се позволява прекомерно изтичане или изпарение на препарат, е един от начините да се спестят средства.

Добре е също така предварително да се определят наредбите и регулациите за употреба на индустриални химикали и какви са максималните годишни количества от съответните вещества, които могат да бъдат използвани.

По-безопасни и по-малко агресивни
От цялата гама индустриални химикали студените обезмаслители се считат за по-безопасни и по-малко агресивни към работника, който ги прилага, както и към материалите, които се почистват. Органичните студени обезмаслители, в състава на които липсва вода, са изключително щадящи към металите и не причиняват корозия. Вече се предлагат и напълно рециклиращи се обезмаслители, които не попадат в околната среда и наред с високата си ефективност, са икономични и сравнително изгодни. Но освен съставът и свойствата на разтворителя, е важно уредите или системите, в които ще бъдат влагани обезмаслителите, да са конструирани съгласно съответните техническите норми. Удачно е да се провери дали самият материал на ваната или контейнера, в който става почистването, са устойчиви на разтварящата мощ на препарат. Добре конструираните уреди спестяват разход на разтвор, не позволяват прекомерно изпарение, освен това са ергономични и с подходяща товароносимост при почистване на особено обемни части – например цилиндрови глави, мотори, помпи и др. Предлагат се и уреди за тесни пространства с работна повърхност, съобразена с условията.

Правилната оценка на всички аспекти на приложение е от най-голямо значение при намирането на ефективно решение, което само по себе си води до спестяване на разходи и производствени ресурси.


Вижте още от Инструменти, материали


Ключови думи: обезмаслител, почистване, студено обезмасляванеTop