Предимства на радиочестотната идентификация за индустрията

АвтоматизацияСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

Приложенията на радиочестотните системи за идентификация (RFID) постоянно нарастват, благодарение на постигнатия през последните няколко години напредък в повишаването на възможностите им и съкратеното време за извършване на операциите. Успоредно с това нараства и интересът към Internet of Things (IoT), при който RFID технологията е основополагащ елемент.

Самата IoT концепция е формулирана през 1999 г. от основателя на изследователската група "Auto-ID" при Масачузетския технологичен институт Кевин Аштън като част от перспективите за широко приложение на средствата за радиочестотна идентификация в системите за управление на логистичните вериги.

Безспорно RFID ще играе важна роля в реализацията на IoT и ще позволява пренос на данни в реално време и автоматичен обмен на информация между машини и устройства. Това ще допринесе за значителното оптимизиране на производствените процеси и повишаване на тяхната ефективност.

Преимущества на RFID
В някои приложения RFID технологията се прилага като алтернатива на баркод системите и е особено подходяща за по-тежки условия на експлоатация, в които оптичните баркод скенери не могат да функционират нормално или са напълно неприложими. Оптичната технология, използвана при баркодирането, въвежда ограничения по отношение на ориентацията на продукта и чистотата на етикетите и скенерите, която оказва влияние върху бързото и ефективно събиране на данните.

За разлика от тях RFID етикетите не се подчиняват на същите правила за четливост и е достатъчно да се намират в полето на четеца и да не бъдат смущавани от метали или течности.

В допълнение, стандартните баркодове имат нисък капацитет на съхранение, лесно се фалшифицират и не могат да бъдат препрограмирани. В сравнение с тях капацитетът на данните на RFID етикетите е неограничен, а ако са от типа read-write регистрираните данни могат да бъдат променяни, разширени или съкратени от потребителите.

Друго предимство на RFID е възможността за четене на данните от разстояние, достигащо стотина метра. Чрез създадените програмни продукти могат да се събират данните от много идентификатори, например предметите в един палет или на стелаж без да е необходимо свалянето им.

RFID в производствените процеси
В индустрията RFID технологията най-често се използва в роботизирани и конвейерни линии в машиностроенето, металообработването, леярството, боядисването, пакетирането на стоки и навсякъде, където производството на даден продукт е съсредоточено върху поточна линия и е необходимо да се следи преминаването му през всички фази на процеса и извършването на съответните операции.

При тежки условия на експлоатация, характерни за металургията, енергетиката, минната промишленост и производството на строителни материали, RFID устройствата се използват за контрол на положението на подвижно оборудване, състояние на транспортни ленти и други.

Възможността за автоматично сканиране на един или едновременно няколко RFID тага без директна видимост означава за производителите намаляване на разходите за трудоемки задачи, които могат да се извършват по-бързо и по-точно. В допълнение към по-бързата идентификация на стоките, производителите също така могат да се възползват от по-големия обем информация, събрана с помощта на RFID технологията и тя да бъде използвана за оптимизиране на процесите.

С помощта на RFID те могат да се възползват от все повече информация и във връзка с ремонта и поддръжката на машини и съоръжения, тъй като ще имат на разположение данни кога машината е била ремонтирана за последно, кои части са сменени и т.н., което ще подпомогне планирането на графиците за поддръжка.

Поддръжката може да стане част от планирането на производството и да помогне за предотвратяването на аварийни спирания на производството. Накратко, RFID в производствените процеси означава по-малко ръчна работа, намалени разходи, повече информация за стоките и процесите, и по-добро планиране.

Технологията намира широко приложение и в складовите стопанства
където оптимизира времето за обработка на стоките и намалява загубите в наличностите. За целта стоката (или по-големи опаковки от няколко стоки като стек, палет и др.) се маркира с RFID идентификатор при производството. Съответно, на входа на склада, логистичния център или друга ключова точка се монтират RFID четци, свързани към софтуер, които регистрират стоката и я завеждат като налична.

При излизане на стоката от склада системата отново я регистрира и подава сигнал при намаляване на бройката под определено количество. Информацията за стоките може да бъде още по-прецизна при монтиране на идентификатори на складовите клетки. Така с помощта на софтуер може да се локализира точното местоположение на всяка стока. Анализът на получените данни позволява прогнозиране на използваните количества, планиране на ресурсите и намаляване на липсите на стоки.

RFID в системи за управление веригите за доставки
Сред ключовите приложения на RFID днес са и системите за управление на веригите за доставки (SCM). Те обхващат всички възможни процеси, участващи в движението на стоките от производството до клиента. Управлението на веригата проследява всички стъпки, в комбинация с вземането на маркетингови решения и привеждането им в съответствие с общата корпоративна стратегия и цели.

Това е сложен и интензивен процес, който може значително да се възползва от прилагането на технологията за радиочестотна идентификация. Чрез използване на RFID етикети и стационарни или портативни четящи устройства материалните активи могат лесно и бързо да бъдат идентифицирани и инвентаризирани. Всяка отделна стока може да бъде проследена във всички технологични етапи на нейното производство, транспортиране и доставка, до продажбата и нейното рециклиране.

Технологията разкрива и нови възможности за маркетинг. Отчитането на продажбите на стоки на определени клиенти дава информация за навиците за пазаруване, което може да бъде използвано за целеви промоции и др.

Всичко това прави веригата за доставки значително по-прецизна и подобрява ефективността и надеждността на цялото производство, тъй като с достъп до информация в реално време процесите за управление и планиране също могат да бъдат значително подобрени.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top