Средства за машинна безопасност

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2008

Как е осигурена машинната безопасност в пловдивското предприятие на Дружба Стъкларски Заводи АД?

    помняйки си с умиление, самоирония или дори с недотам добри чувства първия работен ден в някакво индустриално производство, всеки инженер няма как да е забравил и задължителния инструктаж по охрана на труда и техника на безопасност. Защото, независимо дали ще преработва нефт, произвежда стомана или електричество, транспортира природен газ или химикали и т.н.,  във всяко производство съществуват рискове, свързани с безопасността на работещите. А всеки инженер на ръководна длъжност, носещ отговорност за хора, знае колко е трудна тази задача. Защото, въпреки дългите страници с текстове, описващи понякога с прекалена подробност какво трябва и какво не трябва да се прави, изискванията често не се изпълняват. Случват се аварии, често довеждащи не само до материални, но и до най-страшните загуби - човешки. Именно по тази причина в държавите от ЕС съществува строга нормативна уредба, регламентираща специални изисквания към използването на средства за машинна безопасност. В немалко от производствените мощности у нас, но за съжаление, далеч не във всички, на тях вече се обръща сериозно внимание. В търсенето на добър пример редакцията се обърна към дългогодишните ни читатели от пловдивското предприятие на Дружба Стъкларски Заводи за коментар по темата.

Дружба Стъкларски Заводи АД
Фирмата произвежда стъклен амбалаж - бутилки за вино, алкохолни и безалкохолни напитки, бира, химикали и др., както и буркани. Предприятието е с над 70-годишна история, наследник на традициите и професионализма в стъклопроизводството на СТИНД АД, София, и ДРУЖБА АД, Пловдив. Фирмата е сред дружествата, търгувани на БФБ.
“На безопасността на труда в завода се обръща много сериозно внимание. За нас производителността не е самоцел. Никога не бихме застрашили човешки живот в името на някакви свръхрезултати”, коментира завеждащият КИП и А в завода на фирмата в Пловдив. “Покриваме изискванията на международни стандарти ISO, в които фигурират и средства за безопасност на труда. През съответния регламентиран период производствените линии се одитират и изискванията към сигурността на работа, които изпълняваме, са наистина много сериозни”, допълва той.

Продуктите за безопасност в завода
На производствената площадка на Дружба Стъкларски Заводи в Пловдив работят шест палетизатора, всеки оборудван с комплекс от продукти за машинна безопасност - сензорни бариери, брави и предпазни релета. Продуктите са доставени фабрично с палетизаторите и функционират от пет години в завода. Голямата част от средствата за безопасност са производство на немската компания Sick.
“Като инженери с дългогодишна практика и аз, и колегите ми знаем достатъчно добре, че в приложения, където изискванията за сигурност са много високи, компромис с качеството и надеждността на уредите не може да се прави. Само и единствено на отговорността на персонала не може да се разчита. Сигурен съм, че всички колеги от бранша биха ме подкрепили, че техническите средства за защита пазят обслужващия персонал и от самия него”, коментират от завода. “Надеждността на техниката е още по-важна и защото има доста изобретателни работници, които се опитват да “надхитрят” средствата за машинна безопасност”, допълват те.

Няма да спрем дотук, заявяват от завода
“Можем отговорно да заявим, че през последните години бе направено много за безопасността на работа в завода. Това е дълъг процес, в който бе необходимо да променим не само начина си на работа, но и на мислене. Разбира се, вярвам, че няма да спрем дотук. Безопасността на машините е област, в която трябва постоянно да се работи, да се инвестира. В краткосрочен план плановете ни са да заменим скенерите на шатъл кара с нови”, заявяват от КИП и А отдела в отговор на въпроса какви са най-близките инвестиции в областта, които планират да реализират.

Двумерните лазерни скенери
Внедрените в Дружба Стъкларски Заводи двумерни скенери са патентована технология на Sick. Конструктивно са изградени от огледало, въртящо се на 360 градуса, лазерна глава, предавател и приемник. Седемстотин и седемдесет пъти в секунда лазерът се включва, генерира електромагнитен лъч, след което се изключва. В зависимост от периода време, за който лазерният лъч достигне до приемника, се определя близостта на обекта, намиращ се в координатната система на лазера. Специфичната конструкция на скенера определя много високата сигурност на работа и минималното време на реакция на уреда. Двумерните лазерни скенери на Sick са разработени специално за високоотговорни съоръжения.
“От наша гледна точка инвестицията в подобни скенери е добра, не толкова защото Sick е име с доказано реноме сред инженерите по автоматизация в цяла Европа, а най-вече, тъй като надеждността им на работа е много висока. Патентованата технология от компанията гарантира “засичането” на всеки обект, попаднал в координатната система на скенера. Уредът разпознава и разстоянието, на което се намира той от шатъл кара. По този начин свързаното към изхода на уреда защитно реле веднага директно изключва електрозахранването му, ако обектът е близо или алармира за присъствие при по-голямо разстояние”, коментира за списанието инж. Борис Борисов, управител на Годо Електроникс, представител на Sick за България.

Европейската концепция в областта
разглежда безопасността като фактор, който следва да се отчита още на проектния етап на една машина, по време на инсталацията и през целия й експлоатационен живот. Тя се реализира чрез система от директиви и принадлежащите им стандарти. Директивите са две - Директива за машинно оборудване 97/32 и Директива за здравеопазване и безопасност 89/655. Имат задължителен характер за всички страни, членки на Европейския съюз, сред които и България.
Директивата за здравеопазване и безопасност 89/655 дефинира обща рамка от превантивни мерки на работното място, осигуряващи защита на експлоатационния персонал при работата му с машини. Директивата има задължителен характер за всички потребители на машинно и технологично оборудване. Съгласно директивата, се въвеждат задължителен анализ на риска в едно производствено предприятие, разработване на програма за недопускане на инциденти, задължително обучение на персонала, приоритет на колективната пред индивидуалната защита.
Директивата за машинното оборудване се отнася за всички нови и използвани машини, предвидени за продажба, отдаване под наем или преместване. Производителите на машинно оборудване, опериращи на общоевропейския пазар, са задължени да спазват залегналите в нея изисквания. Съответствието на машините с директивата се потвърждава от маркировката СЕ. Според Директива 97/32 машините са обикновени и опасни. За разлика от първия вид, при които е достатъчно производителят да представи досие за съответствие, даващо му право да постави СЕ маркировката, за опасните машини се изисква сертификат, издаден от трета независима страна. Като опасни директивата определя машини за леене под налягане на пластмаса с ръчно подаване, машини за работа под земята от определени типове, машини за груба обработка на дърво с ръчно подаване на материала и др.
Директивите са подкрепени от европейските стандарти за безопасност, които са три типа - А, В и С стандарти.
Към първата категория се отнасят т.нар. базови стандарти за безопасност, дефиниращи основните принципи и аспекти за безопасност на машините. Представител на стандартите от тип А е EN 292, който въвежда фундаменталните принципи. Стандартите от тип В са два основни подтипа - В1 и В2. Първите дефинират специфични аспекти на безопасността. Групата на стандартите В1 включва EN 60204-1, регламентиращ изискванията към електрооборудването на машини, стандартите EN 294 и EN 999, въвеждащи опасните отстояния от машини и други. За разлика от тях, стандартите от подтип В2 се отнасят за конкретни устройства за безопасност. Например, изискванията към устройствата за авариен стоп са дефинирани в стандарта EN 418. Съвременните схващания за блокировките и заключващите устройства са залегнали в стандарта EN 1088. Изискванията по отношение на неподвижните и подвижните защити - в EN 953.
Стандартите от тип С включват инструкции за безопасност за определени фамилии машини. Например, ако в предприятието работят хидравлични преси, инструкциите за безопасните им монтаж, експлоатация и поддръжка могат да се намерят в стандарта EN 693.
Top