ИПО изпълнява проект за по-устойчиво производство

Начало > Българската индустрия > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 4/2018 > 14.06.2018

ИПО изпълнява проект за по-устойчиво производство | Инженеринг ревю, снимка 1
ИПО изпълнява проект за по-устойчиво производство

ИПО реализира проект за разширяване на производствения капацитет и повишаване на енергийната ефективност в цеха си за производство на леярски формовъчни смеси и леярски форми в гр. Карлово. В съоръжението се произвеждат единични бройки, малки и средни серии детайли от черни и цветни метали с груба или окончателна механична обработка, които намират приложение при машини и съоръжения в общото машиностроене, рудодобива, строителството, енергетиката, селското стопанство, корабостроенето и кораборемонта, транспорта и други отрасли.

Модернизацията, която включва въвеждане на енергийноефективно производствено оборудване и други мерки за повишаване на устойчивостта на производствената дейност, се финансира по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020. Предвидено е закупуването на нова линия за производство на леярски форми, както и внедряването на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с цел намаляване на разходите за енергия.

"Планираме и влагане в производството на вторична рециклирана суровина от вече използваните форми, с което ще постигнем намаляване на използването на първична суровина в производството на леярски форми", поясняват от ИПО.

Сред целите на обновяването е повишаване на енергийната ефективност в предприятието и постигане на минимум 1 852 697,35 kWh общи енергийни спестявания на година чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност. Като част от дейностите по проекта е предвидена и сертификация по стандарта БДС EN ISO 50001.
"В проектните цели е заложено намаляване на въглеродните емисии от производството с 1515,89 тона годишно, както и редуциране на количеството отпадъци, предвидени за депониране. С изпълнението на инвестицията очакваме да постигнем средна часова производителност при леярските форми не по-малко от 7,5 т/час и годишна производителност на новата линия от 21 450 т леярски форми", допълват от компанията.


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: ИПО, IPO, енергийна ефективност, леярски форми, мониторинг на енергопотреблениетоTop