Осветление на летищни терминали

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2009

Стандартизационни изисквания, съвременни и наложили се в практиката технически решения

 

  Водещи икономисти твърдят, че авиационният транспорт е сред секторите с най-сериозен потенциал за развитие у нас. Дори и в условията на глобална рецесия, при която сме свидетели на огромни загуби от страна на големите световни компании в областта, поради слабото си ниво на развитие българският авиопазар не е загубил сериозните си перспективи. Въпреки кризата, глобализацията в световен мащаб се явява предпоставка за значителното увеличаване на вътрешния, международния и междуконтиненталния трафик на хора и стоки. Стратегическото геополитическо положение на България ни дава възможности да развиваме сериозно транспортните си коридори. Затова анализите сочат, че пазарният дял на авиационния транспорт ще се увеличава в бъдеще. А с разширяването на обема на услугите, предлагани от гражданските авиационни компании, се налага и модернизация на летищните терминали у нас – пътнически и карго. Затова в настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ще обърнем внимание на съвременните тенденции в осветлението на летищни терминали. Тъй като карго терминалите представляват закрити складови площи, всички изисквания към съвременните складови бази се отнасят и за тях. Ситуацията е доста по-различна при пътническите терминали, затова акцентът в материала е поставен върху тях.
Осветлението - ефективно, икономично и комфортно
За да се отговори на увеличения трафик на много европейски летища, а и в България, през последните години се инвестират значителни средства в изграждане на нови терминали. Типичен пример са летищата в София, Варна и Пловдив. Модерното изкуствено осветление на тези места се разглежда като неразделна част от новите тенденции в изграждането и модернизирането на летищни терминали. Основно изискване към новите и реконструираните сгради е създаването на подходящ светлинен фон.
Добре известно е, че към съвременното осветление се поставят все по-високи изисквания, а именно икономичност, ефективност, намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация и, не на последно място - да осигурява зрителен комфорт. Наред с общите изисквания, от осветлението на летищни терминали се очаква да удовлетвори и редица специфики. Например освен функционалност, следва да създаде добра и уютна атмосфера в терминала, за да намали напрежението у пътниците преди и след полет.
Количествените и качествените изисквания към осветителните уредби в различните помещения на терминала не са еднакви. В следващите редове са разгледани изискванията на хармонизирания европейски стандарт БДС EN 12464 – 1 „Осветление на работни места на закрито” – табл. 5.8 (референция 8.1 – аерогари), както и начините за реализирането им.

Осветление на зоните за пристигащи и заминаващи
По отношение на зоните от летищните терминали за пристигащи и заминаващи са в сила следните стандартизационни изисквания:
l Средна експлоатационна осветеност на пода Em і 200lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR Ј 22;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
Описаните изисквания се удовлетворяват чрез използване на луминесцентни лампи (тръбни луминесцентни лампи (ЛЛ) или компактни луминесцентни лампи (КЛЛ), метал-халогенни лампи (МХЛ) с керамични горелки или нажежаеми халогенни лампи (ХЛ).
В зависимост от височината на помещенията се използват различни видове осветителни тела.
Във високи помещения (над осем метра) се прилага система за общо равномерно осветление с камбани, оборудвани с МХЛ или с мощни компактни луминесцентни лампи (над 42 W). В зависимост от вътрешната архитектура и интериорния дизайн е възможно да се реализира и система с индиректно осветление (мека светлина), като се използват интериорни прожектори и отразяващи повърхности – тавани, рефлектори или други структури от конструкцията на сградата.
В помещения с нормална височина е възможно използването на всички видове конвенционални осветители за ЛЛ, КЛЛ и ХЛ. Възможно е системите за общо равномерно осветление да се реализират с осветители с противозаслепителни решетки, разпределени равномерно или в светещи линии. Като добро решение се приема осветлението с луни за КЛЛ, които могат да оформят светещи структури, допринасящи за индивидуалния дизайн на терминала. Според редица специалисти, решенията с индиректно осветление, монтирано в софита, е сред най-добрите практики за създаване на светлинен комфорт и подчертаване на архитектурни детайли в таваните. Луни с ХЛ могат да се използват за създаване на светлинни акценти върху определени детайли от интериора.
Независимо от конкретното използвано решение, е добре да се държи сметка за равномерността на осветеността. Причината е, че ниската равномерност може да компрометира някои добри идеи за светлинен дизайн.

Осветление на коридори, проходи, ескалатори и стълбища
Определените в стандарта изисквания за осветяване на коридори, проходи, ескалатори и стълбища са:
l Средна експлоатационна осветеност на пода Em і 150 lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR Ј 22;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
С цел постигане на описаните показатели се използват преимуществено луминесцентни лампи и компактни луминесцентни лампи. Системите за общо равномерно осветление обикновено се реализират с осветители с ЛЛ, оформени като светещи линии, ориентирани по посоката на придвижване на пътниците. Наложила се практика е използването на луни с КЛЛ. Специалисти по темата обаче съветват да се обръща специално внимание при проектирането, за да се удовлетвори изискването за равномерна осветеност. Добре е да се използват луни с широко светлоразпределение. И при осветяването на коридори, проходи, ескалатори и стълбища е възможно да се реализира решение с индиректно осветление в софита.

Осветление на гишета
Зрителната задача при осветяването на гишета за информационно обслужване, чекиране, граничен и митнически контрол е сравнително по-сложна. Тя е свързана с четене, работа с компютри, разпознаване на лица и снимки. Затова и изискванията към количествените показатели са по-високи. При решаването на зрителната задача, тук акцентът се поставя върху функционалността, като интериорният дизайн остава на по-заден план. Освен добра хоризонтална осветеност на работното място, е необходимо да се постигне и добра вертикална осветеност върху пътника, за да се улесни работата на контролните органи.
Съответно, стандартизационните изисквания са:
l Средна експлоатационна осветеност на работната повърхност
Em і 500lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR Ј 19. Следва да се вземе под внимание отражението на осветителите върху работните екрани;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
Използваните технически решения за осветяване на гишета за информационно обслужване, чекиране, граничен и митнически контрол са различни, но преимуществено се базират на използване на осветители с ЛЛ и КЛЛ. Като същност и специфики, осветлението в тази област е много близко до офисното осветление. Препоръчително е да се използват осветители с малка габаритна яркост, за да се удовлетвори изискването за ограничаване на отразения блясък. Над паспортните гишета е възможно прилагането и на асиметрични осветители, като максимумът на светлоразпределителната крива (СРК) следва да е насочен към лицата на пътниците. Целта е постигане на добра вертикална осветеност върху пътника.

Зони за изчакване и багажни помещения
По отношение на зоните за изчакване са в сила изискванията и начините за реализация на изкуственото осветление, характерни за помещенията за пристигащи и заминаващи.
От друга страна, в багажните помещения се намира голямо количество техника за обработка на багажа на пътниците, включително транспортни ленти, рентгени, сортировачи, мото- и електрокари и др. На практика те представляват производствени помещения със зрителна задача, имаща средна сложност. Осветлението би могло да се реализира с промишлен тип осветители с луминесцентни лампи, както и с осветители с метал-халогенни лампи, при големи височини на таваните. Общото при всички типове използвани осветители за решаване на тази зрителна задача е степента им на защита. Препоръчително е да се използват осветители с поне IP54, поради прашната атмосфера на експлоатация.
Стандартизационните изисквания по отношение на осветлението в багажните помещения са:
l Средна експлоатационна осветеност на пода в помещенията Em і 200lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR Ј 25;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
Непосредствено в зоните около рентгените е добре да се осигури по-високо ниво на осветеност, както и да се вземат мерки за ограничаване на отраженията върху мониторите на съоръжението.

Зони за проверка и сигурност
Представляват помещения в терминалите, където се извършва физическа проверка на подозрителни пътници. По отношение за тези зони са в сила следните изисквания:
l Средна експлоатационна осветеност на работната повърхност (мястото за проверка на личния багаж)
Em і 300lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR Ј 19. Следва да се държи сметка за отражението на осветителите върху работните екрани;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
На практика зоните за проверка и сигурност са малки помещения с нормална височина на таваните. За осветяването им се използват осветители с луминесцентни лампи, с противозаслепителни решетки. Препоръчително е осветителите да имат защитен прозрачен капак под решетката, за да се предотврати посипването с луминофор и със стъклени частици, при евентуално счупване на лампата.

Помещения за контрол на трафика и координационни центрове
Става въпрос за помещенията, от които се ръководи наземният трафик, зареждането на летателните средства с гориво, кетъринга и др. Изискванията към тях са аналогични на характерните за кулите за ръководство на въздушното движение (РВД).
Стандартизационните изисквания - по отношение на помещенията за контрол на трафика и координационните центрове, включват:
l Средна експлоатационна осветеност на работната повърхност Em і 500 lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR Ј 16, като следва да се отчита отражението на осветителите върху работните екрани;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
Проектна специфика на осветлението в тези помещения е вниманието, което трябва да се обърне на отраженията на осветителите върху прозорците, които са с изглед към перона и летателните средства. Тези изисквания се удовлетворяват най-добре с прилагането на осветителни системи с индиректно осветление в софита, както и с осветители с матови разсейватели, имащи малка габаритна яркост. Като правило се използват луминесцентни лампи. Препоръчително е и използването на система за регулиране на светлинния поток. Сред добрите практики, в последните години, е прилагането на системи за биодинамично осветление (б.ред. става въпрос за осветление с промяна на цветната температура, съответстваща на характерната на естественото осветление). По този начин биологичните цикли на персонала, работещ в тези помещения, следва ритъма на естествената слънчева светлина.

Осветление на подземните паркинги
Изискванията към подземните паркинги на летищата не се различават от характерните за подземните паркинги на търговските обекти, например. Осветлението би могло да се реализира с луминесцентни лампи или с компактни луминесцентни лампи. Към осветителите се поставя изискването да имат висока степен на защита. Също така следва да са изработени от материали, устойчиви на бензинови пари.
Нормите - по отношение на осветлението на подземните паркинги на летищата, са:
l Средна експлоатационна осветеност на лентите за движение
Em і 150lx;
l Средна експлоатационна осветеност на паркомясто Em і 100lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR Ј 25;
l Индекс на цветопредаване Ra > 40.

Осветление на работни и обслужващи помещения
Предписанията по отношение на осветлението на работните помещения (офиси на авиокомпании, кабинети на служители, стаи за персонала и др.) са идентични на отнасящите се за всички помещения с подобно функционално предназначение.
В почти всички случаи в тях не се поставят инвеститорски изисквания по отношение на дизайна и визията на осветителните тела, защото пътниците и посетителите нямат достъп до работните помещения. Осветителите, използвани в тези помещения, следва да са функционални и икономични при експлоатация. Аналогична е ситуацията и в обслужващите помещения (тоалетни, служебни стълбища и коридори). При проектирането на осветлението в тях се вземат под внимание общите изисквания за подобен род помещения.

Аварийно и евакуационно осветление
Летищните терминали и аерогарите са потребител на електроенергия от нулева (б.ред. най-високата) категория. Известно е, че при тях отпадане на електрозахранването е абсолютно недопустимо. При тях функцията на аварийното осветление се поема от системата за общо осветление. В екстремни случаи - като пожар, спринклерните и пожарогасителните инсталации, трябва да сработят. Тяхната автоматика, по правило, изключва централно електрозахранването. Специално за подобни ситуации, евакуацията на хората би следвало да се осигури от евакуационно осветление за бързо напускане на сградата на терминала.
Евакуационното осветление следва да осигури осветеност от 1lx на пътеките за евакуация и ясно да обозначи посоката на евакуиране, изходите и преходите. Препоръчително е използването на евакуационно осветление с централен UPS, оборудван със система за тестване и диагностика на осветлението за евакуация.


Вижте още от ОсветлениеTop