Ролята на осветителните технологии в IIoT

Осветление • 04.01.2017

Ролята на осветителните технологии в IIoT
Ролята на осветителните технологии в IIoT

Разработките в областта на интелигентните осветителни контролни системи и цифровите комуникационни архитектури направиха възможно мрежовото осветление. Благодарение на миниатюризацията при микропроцесорите днес интелигентни функции могат да бъдат интегрирани в лампи и осветителни системи. Дигиталните комуникации опосредстваха отдалеченото програмиране и събирането на данни, използвани за анализ на енергийната консумация и за дистанционна поддръжка на осветителните системи. Всички тези технологични тенденции в съвременното осветление се развиват паралелно с LED технологията, която също е дигитална по своята същност.

Модерните технологии в основата на нова парадигма в осветлението
Облачните платформи, интелигентните сгради, актуалните разработки в сферата на сградната и индустриална автоматизация, възможностите за обработка и съхранение на т. нар. големи данни (Big Data) и редица други технологични новости в тази област ускориха развитието на концепцията за индустриален Internet of Things (Industrial Internet of Things, IIoT). Осветлението притежава потенциала да изиграе водеща роля в популяризирането на тази платформа, а LED осветителните системи – да се превърнат в основна инфраструктура на IIoT.

Какво представлява IIoT?
Концепцията за Industrial Internet of Things все още търси своята точна дефиниция, но на практика може да бъде описана като мрежа от програмируеми, интелигентни и оборудвани със сензори устройства, които са универсално оперативно съвместими помежду си. Тези устройства обикновено се инсталират и използват в един и същ мащабен обект като промишлено предприятие, склад, цех, логистичен център, дори цял град. Всяко устройство в мрежата е уникално адресиуруемо и е свързано с интернет посредством IP (internet protocol) гейтуей. IIoT мрежата е в състояние да се самооптимизира, докато събира и анализира данни за работата и поведението на отделните системи, интегрирани в платформата.

Специфика на IIoT платформите
Различни IIOT технологии вече се внедряват в сгради и индустриални обекти по света. Сред тях са централизираните осветителни системи с интелигентен контрол, които се състоят от уникално адресируеми точки със смарт контролери, свързани в мрежа посредством радиовълни или нисковолтово цифрово окабеляване. Системата е оборудвана със сензори, които събират данни и изпращат програмируеми отговори към различни промени в средата. IIoT платформите са в състояние

да осъществяват енергиен мониторинг и да генерират справки за консумацията
на електроенергия на отделните свързани системи и услуги, включително осветителните инсталации. Сред типовете информация, която сензорите изпращат към контролния модул на платформата, могат да са данни за температурата и микроклимата, заетостта на помещенията и т. н. Колкото по-тясна е интеграцията между отделните системи в платформата, толкова по-големи енергийни спестявания могат да бъдат реализирани.

Интелигентните контролни системи за осветление
използват сензори за присъствие, за да определят кога даден обект или помещение има нужда от осветление, дали то да е димирано и т. н. Управлението на системата може да се извършва посредством мобилно приложение за смартфон или таблет, от всяка точка на обекта или извън него, включително и отдалечено. Данните от сензорите, свързани с осветителите, могат да бъдат разпределено изпратени към контролерите на другите свързани системи и услуги или към централен контролер. Интелигентният контрол е първата стъпка към реализиране на мероприятия за намаление на енергийното потребление на осветлението чрез автоматично изключване или димиране на ненужните осветители, задаване на графици за осветление, регистриране на присъствие в помещенията и оптимално утилизиране на дневната светлина.

Осветлението като IIoT инфраструктура
Интелигентните контролни системи за осветление играят водеща роля в концепцията за IIoT. Ключов за развитието на IIoT платформата е самият осветител и по-специално светодиодните осветителни тела. Ефективността при тях рязко нараства през последните години за сметка на цената им, което ги превръща във все по-търсено осветително решение в бита, търговията и индустрията. Голяма част от инсталираните в промишлени обекти осветители днес са LED тела с интелигентен контрол, оборудвани с различни сензори и оперативно съвместими с масово използвани комуникационни технологии и протоколи като Wi-Fi, BACnet, KNX, Zhaga, EnOcean и т. н.

Предимства на IIoT архитектурите в осветлението на индустриални обекти
Интелигентните осветителни системи, интегрирани в цялостни IIoT платформи, могат да комуникират с другите свързани услуги в обекта, например ОВК инсталациите, пожароизвестителните системи, евакуационното и аварийно осветление и др. IIoT платформите могат да подобрят енергийната и оперативната ефективност в промишлените обекти, в които се внедряват, както и безопасността на служителите и оборудването. Посредством свързани осветителни системи и интелигентен контрол могат по-ефективно да се осветяват работните зони в индустриалните обекти и зоните със специално предназначение. Проследяването и анализирането на движението на различните машини (вклчително роботизирани системи) и превозни средства посредством сензори може да спомогне за изграждането на смарт осветителни архитектури, при които се осветяват определени зони колкото и когато е необходимо.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top