Индустриални газови отоплителни системи

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Индиректни и директни отоплителни системи - видове, ефективност, област на приложение

С поскъпването на първичните енергийни източници разходите за отопление на заводските и складовите помещения се превръщат в сериозно перо от месечния бюджет на едно производствено предприятие. Нерядко влиянието, което комфортните условия на работа оказват върху производителността на труда, не се оценява в необходимата степен. Високата цена на разходите за отопление често представлява сериозен финансов ресурс за предприятията и се явява пречка за акумулиране на средства, необходими за инвестирането в нови - ценово и технологично ефективни отоплителни инсталации. Други проблеми, съпътстващи работата на морално и физически остарели или неправилно избрани, оразмерени и експлоатирани отоплителни системи, са отсъствие на температурен баланс в отделните части на помещенията, създаване на условия на подналягане в сградата, понижаване качеството на вътрешния въздух и др. Фактор, чието значение невинаги се оценява при избора на отоплителна система са разходите по поддръжката й.

Изборът на отоплителна система, несъответстваща на спецификите на конкретното предприятие, както и некоректната експлоатация на иначе коректно избрани и инсталирани отоплителни уреди резултира в появата на редица общи проблеми, сред най-значителните от които е размерът на сметките за отопление. От своя страна, съобразяването на производствените условия и изисквания с отоплителните нужди на предприятието може да намали с десетки проценти общите разходи за отопление и по-този начин да допринесе за ограничаване на общите производствени разходи.

По принцип всеки инвеститор има стремеж да избере най-ефективната отоплителна система, което поставя резонния въпрос, кои са основните фактори, на които следва да се базира изборът й. Препоръчително е преди да се вземе окончателното решение за закупуване на отоплителни уреди и системи да се дефинират прецизно не само изискванията, на които трябва да отговаря инсталацията, но и всички фактори, оказващи влияние върху крайната й цена.

Видове индустриални отоплителни системи

В днешните пазарни условия за най-ефективно в ценово отношение се счита отоплението на големи производствени и складови помещения от областта на индустрията на газ. Разбира се това не изключва успешното използване на отоплителни уреди, захранвани с електрическа енергия или мазут в редица приложения, но при равни други условия и най-вече при наличието на изградена газоснабдителна система до съответното предприятие, работещите на газ уреди и инсталации се приемат като ценово по-ефективното решение. Твърдението не се отнася за предприятия, при които спецификата на технологичните процеси възпрепятства използването на газови уреди.

Газовите индустриални отоплителни системи се класифицират в две големи групи, в зависимост от принципа на затопляне на съответното помещение - индиректни и директни. Всяка от категориите обхваща множество видове отоплителни уреди, които въпреки конструктивните си различия се отличават с редица общи характеристики по отношение на изискванията, свързани с използването им, а следователно и спрямо приложната си област.

Индиректните отоплителни системи

работят на базата на определен топлопреносен метод, използвайки например топлообменник или излъчващи тръби. Вследствие използвания принцип на индиректно затопляне на работните помещения се понижава общата енергийна ефективност на тази категория индустриални отоплителни системи. Приложението им е свързано с изискването да се осигури димоотводна система, отвеждаща продуктите от горенето извън сградата. Общовалидна за индиректните отоплителни системи е рециркулацията на вътрешния въздух. В редица приложения с цел поддържане на високо качество на вътрешния въздух, работата на тази категория отоплителни системи се съчетава с вентилационна система, добавяща свеж атмосферен въздух в помещенията. Въпреки съществуващото разнообразие, най-голямо практическо приложение за отопляване на индустриални помещения имат четири вида индиректни отоплителни системи.

Котелни системи

В исторически аспект, с основание могат да се нарекат основните инсталации, използвани за генериране на топлинна енергия, необходима за отопляване на индустриални обекти. В зависимост от агрегатното състояние на топлопреносния флуид са два основни вида - парни и с гореща вода. Представляват централизирани отоплителни системи, намиращи широко приложение отпреди десетилетия, когато цената на първичните енергийни източници беше с пъти по-ниска от днешната. Котелните инсталации се използват успешно и днес в приложения, в които парата е отпадъчен продукт от технологичния процес. С развитието на техниката, котелните инсталации все повече се разглеждат като решение от миналото, поради невисоката си ефективност, постоянно повишаващата се цена на първичните енергийни източници, неравномерното разпределение на топлината по височина в работните помещения и немалките разходи по поддръжката им. През последните години в страната редица индустриални обекти пристъпиха към реконструкция на отоплителните си системи, включваща замяна на старите котелни инсталации с по-ефективни отоплителни системи. Въпреки изброените им недостатъци, в интерес на истината следва да се подчертае, че в редица приложения, коректно проектирана, изпълнена и поддържаната котелна инсталация би могла да бъде ефективно решение за отопление в индустрията.

Секционни калориферни отоплителни уреди

Представляват доказан метод за отопляване на ограничени пространства, в които конвекцията на въздуха не се възпрепятства от разположението на обемисти предмети. Отоплителните уреди се инсталират около периметъра на отопляваното помещение. Предимство на този вид отоплителна система е резервираността й в случаи на повреда на отделна секция. За да се намали консумацията на електрическа енергия, съвременните секционни отоплителни системи поддържат режим на работа, характеризиращ се с периодична работа на вентилатора. Ефективността на работа на системата е обратнопропорционална на височината на монтаж на отоплителните секции. Инсталационните разходи зависят от габаритите на отопляваното помещение - не са високи за малки отоплявани обеми с неголям брой отоплителни секции. Коефициентът на полезно действие на инсталацията се понижава от загубите на топлина по диомоотводните канали. Проектната ефективност на секционните отоплителни системи варира в диапазона от 60 до над 70%. Обикновено, работата им не е свързана с проблеми с качеството на вътрешния въздух, предпоставка за появата на които е създаване на условия на подналягане в сградата, при които се създава обратна тяга на изгорелите газове в помещението. В редица индустриални приложения секционните отоплителни системи се комбинират успешно с други видове инсталации с цел повишаване на ефективността им на работа.

Отоплителни системи с ротация на въздуха


Вижте още от ОВКTop